Svartbygge, olovligt byggande

När en åtgärd som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har vidtagits utan lov betraktas det som olovligt byggande, ofta kallat svartbygge.

Vad gör bygg- och miljönämnden åt olovligt byggande?

Om byggnaden är borttagen innan bygg- och miljönämnden har behandlat ärendet händer ingenting.

Bygg- och miljönämnden prövar sedan om lov kan beviljas i efterhand för svartbygget. Vid avslag blir det föreläggande med vite om svartbygget inte tas bort frivilligt.

Byggsanktionsavgift

Byggsanktionsavgift är en extra avgift som till exempel ska tas ut:

  • För åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov och som har utförts utan ett sådant lov.
  • Från den som påbörjat en åtgärd utan någon kontrollansvarig.
  • Från den som påbörjat en byggnation utan startbesked.
  • Om en byggnad helt eller delvis tas i anspråk eller inreds för väsentligt annat ändamål än för vilket bygglov lämnats.
  • Från den som tar ett byggnadsverk i bruk före nämndens tillåtelse, det vill säga innan man har fått ett slutbesked.

Avgiften ska betalas av:

  • Den som ägde fastigheten eller byggnadsverket som överträdelsen begicks på.
  • Den som begick överträdelsen.
  • Den som fått en fördel av överträdelsen.  

Avgiftens storlek framgår av plan- och byggförordningens kap 9 och får uppgå till högst 50 prisbasbelopp. Avgiften ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Mer om ämnet finns i Plan-och bygglagen (PBL) 11 kap, Tillsyn, tillträde, ingripande och påföljd.  

Länken i högerfält visar vad det kostar att bygga utan bygglov,rivningslov, marklov och anmälan. (Byggsanktionsavgift)

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24