Vad är bygglovbefriat

Vad får man göra utan bygglov?

Nedanstående byggnader och tillbyggnader kräver inget bygglov.

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

I anslutning till bostadshus får man utan bygglov bygga uteplatser med murar eller plank som är högst 1,8 m. Muren eller planket får inte heller sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset och det ska minst vara 4,5 m till tomtgräns. De grannar som berörs kan medge att mur/plank placeras närmare gränsen än 4,5 m och då krävs inte bygglov.

Man får också ordna skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om den sammanlagda arean av dessa inte överstiger 15,0 kvm.
De 15 kvadratmeterna innefattar även andra skärmtak man uppfört utan bygglov tidigare. Läs ut mer av länk på Boverkets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Inom detaljplan krävs inte bygglov för att färga om, byta fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär. Hänsyn måste således tas även till områdets karaktär. Betydelsen av åtgärden bedöms i relation till ändringen av byggnadens utseende och inte till ändringen i sig. Tag därför alltid kontakt med bygg- och miljöförvaltningen för att få svar på om åtgärden är bygglovpliktig eller inte. 

Byggande på landsbygden

På landsbygden finns det normalt inga detaljplaner. Vill du bygga ett nytt hus där kan du få information om byggmöjligheterna i stort genom att studera översiktsplanen.

Inom områden med så kallad sammanhållen bebyggelse (sammanhållen bebyggelse = minst tre bostadshus, butiker, industribyggnader etc. (inte uthus) på tomter som gränsar till varandra eller till en gemensam väg) krävs normalt bygglov. Bygg- och miljöförvaltningen kan upplysa om var sammanhållen bebyggelse föreligger.

Utanför så kallad sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för mindre tillbyggnader, men huvudbyggnaden, det vill säga den första byggnaden kräver alltid bygglov. För inre åtgärder till exempel installera vatten och avlopp, eldstäder och ventilation som görs i dessa byggnader behövs anmälan.  Bygg- och miljönämnden har tolkat plan- och bygglagen innebärande att mindre tillbyggnad utanför sammanhållen bebyggelse får högst vara 50% av byggnadens nuvarande byggnadsyta, dock maximalt 50 kvm. Det tillförda får inte dominera över det ursprungliga huset. Man får också uppföra komplementbyggnader (till exempel uthus, garage och andra mindre byggnader) i omedelbar närhet av bostadshuset. Komplementbyggnader får dock inte dominera över det tidigare byggnadsbeståndet på fastigheten.

Om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 m måste grannarna ge sitt tillstånd i samtliga fall. Nekar grannarna får bygg- och miljönämnden pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Sammanhållen bebyggelse

I tätorter och samhällen finns det oftast regler framtagna för hur man får bygga. Dessa regler hittar du i något som heter detaljplan. Ute på landsbygden finns begreppet "sammanhållen bebyggelse" och föreligger där bebyggelsen omfattas av minst tre bostadshus, butiker, industribyggnader etc. (inte komplementbyggnader) som gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark eller dylikt. Omfattningen av bygglovsplikten beror på var fastigheten ligger. Inom detaljplan och sammanhållen bebyggelse är kraven högre. Inom sammanhållen bebyggelse krävs i huvudsak bygglov för samma åtgärd som inom detaljplan.

Definitionen av sammanhållen bebyggelse är under omarbetning. Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för besked om just din fastighet.

Friggebod

I omedelbar närhet av småhus får man sätta upp komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean på dessa får vara högst 15,0 kvm och den största höjden från mark till taknock 3,0 m. De 15 kvadratmeterna innefattar även andra komplementbyggnader man uppfört utan bygglov tidigare.

Byggnaden får inte utan berörd grannes godkännande placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m. Man får aldrig förlägga friggeboden närmare gata än 4,5 m. Kraven i PBL gäller alltid. Om boden är större än 10 kvm och placeras närmare småhus än 4 meter ska man följa de regler som finns för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Byggnader som uppförs närmare gränsen mot en granntomt än 4 meter ska utformas så att risken för brandspridning till byggnader på granntomten begränsas. Se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:72. www.boverket.selänk till annan webbplats

"Friggebodsrätten" begränsas inte av några planbestämmelser. Däremot kan tillstånd krävas enligt andra lagar till exempel miljöbalken inom strandskyddsområde.

Sidan uppdaterades senast: 2017-04-24