del av fastigheten 
Villstads-Haghult 1:16
i smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Förslagets syfte är att ge Bröderna Kristen Gemenskap möjlighet att upp-föra en ny samlingslokal på del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 i norra delarna av Smålandsstenar. I anslutning till samlingslokalen planläggs även mark för begravningsändamål.

Detaljplanen har varit ute på samråd under tiden 14 november – 18 december 2016. Inkomna synpunkter har sammanställts och kommenterats i en samrådsredogörelse.

Kontakta Bygg- och miljöförvaltningen om ni önskar ta del av samrådsredogörelsen.

Granskningstiden för detaljplanen är 22 mars - 19 april 2017

Under tiden finns planförslaget utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 19 april ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

GeoteknikPDF

MURPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-08-10