Norra tokarp del av fastigheten tokarp 1:68 i anderstorp

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra en utbyggnad av bostäder inom området. Intentionen är att utöka byggrätterna i området för att möjliggöra stora tomter med lantlig karaktär. Gällande detaljplan i området tillåter bostäder, industri samt centrumändamål. Dessa bestämmelser är inte lämpliga inom området och bör därför ändras till bostadsändamål.

Området är beläget i Tokarp öster om Anderstorp. Planområdet gränsar till Gnosjövägen i väster och Stormossen i öster. I övrigt omges området av befintlig bostadsbebyggelse. Området sluttar från öst till väst mot Anderstorpaån. Områdets area är cirka 3,8 hektar och marken ägs till största del av Gislaveds kommun.

Samrådstiden för detaljplanen är 27 mars – 8 maj 2017

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Anderstorp och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Folkets hus i Anderstorp tisdagen den 2 maj kl. 18.30

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 8 maj ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2017-03-23