Enskilda avlopp

Att anlägga en enskild avloppsanläggning kräver tillstånd och i vissa fall en anmälan.  Kontakta alltid bygg- och miljöförvaltningen i god tid innan du gör en ny eller ändrar en befintlig avloppsanläggning.
Enskilda avloppsanläggningar anläggs där det saknas kommunalt avloppsnät. I Sverige är det ungefär 10 % av hushållen som har enskilt avlopp. Många av anordningarna är gamla och fungerar inte längre som det var tänkt. Följden blir att orenat avloppsvatten riskerar att förorena grundvattnet samt närliggande sjöar och vattendrag. Totalt beräknas de enskilda avloppsanordningarna stå för lika stora utsläpp av näringsämnet fosfor som alla kommunala reningsverk tillsammans. Tänk på att du inte bara renar avloppsvattnet för miljöns skull, du renar det också för att inte riskera att din vattentäkt blir förorenad.

Två steg

De flesta enskilda avlopp är uppbyggda i två steg, slamavskiljning och efterföljande rening. För slamavskiljning används normalt en trekammarbrunn, där slam och fasta partiklar avskiljs. Den efterföljande reningen utgörs vanligtvis av någon form av infiltration eller markbädd, men kan även ske i ett minireningsverk med biologisk eller kemisk rening.

Diplomerad entreprenör

Du bör välja en diplomerad entreprenör för att utföra arbetena, eller någon med motsvarande kunskaper. På miljösamverkan f:s hemsida finns en lista över entreprenörer i länet som är diplomerade. (Se länk i högerspalt)

Ansökan

En ansökan prövas både ur hälso- och miljösynpunkt. Hur anläggningen utformas bedöms från fall till fall. Det är mycket beroende av de förutsättningar som finns på platsen exempelvis grundvattenytans läge, jordarter, terrängförhållanden och vattentäkter.
 
För prövning av ansökan om tillstånd eller anmälan betalar sökande en avgift enligt taxa som fastställts av kommunfullmäktige. Tillståndet är tidsbegränsat och arbetet måste vara påbörjat inom två år och färdigställt inom fem år, annars går tillståndet ut.

Sidan uppdaterades senast: 2017-06-21