Projekt Framtidens stad

Hur kommer framtidens Gislaved att se ut? Hur vill vi att framtidens Gislaved ska se ut. Vilka möjligheter och hot finns det för framtidens Gislaved?

Gislaveds kommun har fått förmånen att delta i ett projekt, Framtidens stad, i samarbete med ytterligare ett antal kommuner och konsultföretagen Newsec och WSP samt branschorganisationen Fastighetsägarna och Svenska Stadskärnor. Projektet har valt att fokusera på två lite större kommuner och två kommuner av Gislaveds storlek.  För Gislaveds del har kriteriet för att bli utvald varit ett förhållandevis lågt handelsindex som innebär att det finns en potential att utveckla staden. Gislaveds kommun satsar 275 000 kronor i projektet.

Syftet med projektet är att analysera hur framtiden för handeln i Gislaveds kommun och Gislaveds centrum kan se ut om 10-15 år. Konsumentens beteende förändras över tiden och det är viktigt att den lokala handeln förändras i samma takt annars riskerar kommunens handel att utarmas. Projektet ska ta fram 3-4 framtidsscenarier och åtgärder som krävs för att nå dit. För att få till en förändring krävs ett samarbete mellan de olika aktörerna i kommunen, till exempel Gislaveds kommun, handeln, fastighetsägarna, kultur, invånare, arbetsgivare i centrum med flera. I syftet med projektet ingår även att öka erfarenhetsutbytet mellan dessa aktörer och att ge deltagarna kunskap och förståelse för olika omvärldsförändringar.

Projektet Framtidens stad består av följande delar:

Handelsutredning

Handelsutredningen genomförs av Ann-Marie Johansson på WSP och innehåller bland annat följande punkter.

  • Infrastruktur: nuläge och kommunens framtida planer för infrastruktur och bebyggelse. Vilket ytbehov finns för den framtida handeln och hur bör ytan fördelas per varugrupp.
  • Hur ser kommunens upptagningsområde för handel och övrig service ut?
  • Hur ser prognosen för framtida befolkningstillväxt ut?
  • Hur ser den socioekonomiska strukturen ut? Det vill säga kommuninnevånarnas ålder, etnicitet, familjetyp, boende, inpendling, köpkraft etc.
  • Hur ser detaljhandeln ut idag? Storlek och fördelning per bransch. Den faktiska försäljningen i jämförelse med försäljningsunderlaget. Nutida och framtida konkurrens.
  • Vilka styrkor, svagheter, möjligheter och hot (SWOT-analys) har Gislaveds kommun som handels- och serviceort?
  • Vilka åtgärder krävs för att Gislaveds kommun ska kunna utnyttja den potential som framkommer i handelsutredningen?

Utredningen berör hela kommunens handelsplatser.

Multiklientprojekt

Tanken är att Gislaveds kommun ska matchas mot en storleksmässigt likvärdig kommun för att kunna genomföra en jämförelse (så kallad benchmarking) och utbyte av erfarenheter. Deltagande kommuner är Motala, Varberg och Karlstads kommuner.

Projektets resultat

Under 2014-2015 genomförs träffar och workshops där de olika kommunerna deltar tillsammans med representanter från olika organsiationer.

Projektet förväntas pågå till sommaren 2015 och både delresultat och det slutliga resultatet skall löpande användas som underlag till handelspolicy, översiktplanering och olika andra strategiska dokument.

Projektet är nu under avslutning och resultatet kommer att presenteras i höst för projektdeltagare, och vid intresse även vid senare tillfälle för andra aktörer.

Sidan uppdaterades senast: 2016-10-18