Brandskydd, serveringstillstånd

Lämplig från brandsäkerhetssynpunkt

En person som ansöker om stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten eller till slutna sällskap ansvarar för att lokalen är lämplig från brandsäkerhetssynpunkt.

Det innebär att ett stadigvarande serveringstillstånd inte kan meddelas om det finns brister i brandskyddet för den lokal ansökan gäller. Vidare innebär detta att ett serveringstillstånd som redan meddelats kan återkallas om det uppdagas att det finns brister i brandskyddet för lokalen.

Anledningen till detta är att det är av särskild vikt att lokaler med serveringstillstånd ALLTID har ett väl fungerande brandskydd eftersom människor som har druckit alkohol kan bete sig irrationellt och ha svårare att uppfatta eventuell brandfara.

Vid en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd ska den sökande därför skicka in dokument om brandskyddet till bygg- och miljöförvaltningen. Det är viktigt att denna dokumentation är nogrann och stämmer överens med det brandskydd som finns i lokalen!
Bygg- och miljöförvaltningen skickar sedan vidare informationen om brandskyddet till räddningstjänsten som kontrollerar om brandskyddet är lämpligt för den verksamhet som sökanden planerar att bedriva i lokalen och också för vilket personantal brandskyddet är lämpligt för.
Om brandskyddet bedöms otillräckligt eller om det finns brister i brandskyddet kan ett serveringstillstånd inte meddelas förrän brandskyddet bedöms vara tillräckligt eller bristerna är åtgärdade! Ansvaret för brandskyddet ligger på den sökande/ tillståndshavaren!

Observera att när serveringstillstånd finns för en lokal har räddningstjänsten rätt att genomföra tillsyn avseende brandskyddet i lokalen. Denna tillsynsverksamhet är förenad med en kostnad för tillståndshavaren.

Kontaktinformation (direktkontakt)

För direktkontakt angående brandskyddet på serveringsställen kan du kontakta räddningstjänsten, telefon: 0371-827 12

Sidan uppdaterades senast: 2017-02-06