Energistrategi

Energistrategin antagen

En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen och den framtida utvecklingen på energiområdet de kommande åren. Energistrategin avser hela kommunen och samtliga aktörer, inom både privat och offentlig sektor, blir därmed berörda.

För att klara av att minska energianvändningen samt sänka utsläppen av koldioxid har Gislaved inriktat sig på fem områden som är särskilt viktiga, nämligen energieffektivisering, förnyelsebar energi, transporter, samhällsplanering, driftsäkerhet/energiförsörjning.

Energistrategin och åtgärdsplanen för åren 2011-2014 antogs av kommunfullmäktige den 29 september 2011. Strategin, åtgärdsplanen samt underlagsmaterialet finner du som pdf i den högra spalten. 

Vill du veta mer om energistrategin eller beställa ett tryckt exemplar?
Kontakta Bengt-Göran Ericsson 0371-815 78.

Senast ändrad: 2015-05-27 av Maria Alm