Elevhälsa

Skolsköterska, skolläkare

Elevhälsans medicinska del består av skolsköterska och skolläkare och arbetar främst förebyggande. Alla elever i grundskolan och gymnasiet erbjuds tid hos skolsköterska för hälsobesök, tre gånger i grundskolan och en gång under gymnasietiden. Mellan hälsobesöken kan elever kallas för uppföljande kontroller samt enklare hälsobesök. Skolsköterskan erbjuder också enklare sjukvårdsinsatser genom så kallad öppen mottagning.

Det finns även möjlighet för råd/stöd och motivationssamtal i livsstilsrelaterade frågor som till exempel sömn, kost och motion. Tid till skolläkaren ges via skolsköterskan.

Skolsköterska och skolläkare samverkar med övrig elevhälsa och ska i största utsträckning vara förebyggande.

Skolsköterska och skolläkare har tystnadsplikt enligt hälso- och sjukvårdslagen.

Förteckning över samtliga skolsköterskor i kommunen.PDF

Skolkurator

Skolkurator arbetar inom skolans elevhälsa med övergripande uppdrag att stödja elevens lärande, hälsa och utveckling. Det sker främst genom rådgivning och stödjande/behandlande samtal med elever och familj. Kurator arbetar även förebyggande med grupper och konsultation och handledning till skolans personal. Kurator samarbetar med andra instanser som kan vara till hjälp för eleven.

Du som vill ha kontakt med skolkurator kan höra av dig direkt till oss eller via lärare/rektor. Kurator har tystnadsplikt, som endast kan brytas av skyldighet enligt lag.

Förteckning över samtliga skolkuratorer i kommunen.PDF

Senast ändrad: 2016-10-07 av Margaretha Carlsson