Tillgänglighet

Det finns många platser som inte fungerar för bland annat funktionshindrade och äldre. Människor som behöver komma fram med rollator, rullstol eller kanske barnvagn. Dessa hinder går ofta att avhjälpa på ett enkelt sätt. Ett bättre tillgängligt samhälle innebär för exempelvis näringsidkaren större kundunderlag och därigenom en ökad omsättning.  

Boverket har tagit fram föreskrifter och allmänna råd om att enkelt avhjälpta hinder till och i lokaler ska undanröjas. Meningen med föreskrifterna är att människor med nedsatt orienterings- och rörelseförmåga lättare ska få tillgång till offentliga lokaler såsom butiker, restauranger, möteslokaler, biografer, skolor och bussterminaler.

Vad är ett enkelt avhjälpt hinder?

Med enkelt avhjälpta hinder avses sådana hinder som med hänsyn till nyttan av åtgärden och förutsättningarna på platsen kan anses som rimliga att avhjälpa.

Enligt föreskrifterna ska följande hinder i publika lokaler undanröjas:

 • mindre nivåskillnader
 • tunga dörrar
 • felaktigt placerade eller felaktigt utformade manöverdon
 • bristande kontrastmarkering och varningsmarkering
 • bristande och bländande belysning
 • bristande balansstöd
 • brister i utformning och placering av fast inredning

Enligt föreskrifterna ska följande hinder på allmänna platser undanröjas:

 • mindre nivåskillnader
 • ojämn markbeläggning
 • svårforcerade ränndalar och trottoarkanter
 • bristande kontrastmarkering och varningsmarkering
 • bristande belysning
 • bristande balansstöd
 • bristande utformning av biluppställningsplatser för handikappfordon
 • brister i lekplatsers utformning och utrustning

Exempel på åtgärder:

 • anordna ramper vid nivåskillnader
 • ta bort trösklar
 • kontrastmarkera trappor
 • förse dörrar med dörrautomatik
 • förse ramper och trappor med ledstänger
 • avfasa trottoarkanter
 • placera ut fler vilplatser
 • förse övergångsställen och passager med taktil information

Vem ansvarar för att kraven uppfylls?

Ansvaret för att undanröja enkelt avhjälpta hinder är respektive hus- och markägare. Det betyder att ägarna ansvarar för att hinder i den byggda miljön med omedelbar verkan undanröjs. Sker inte detta ska en åtgärdsplan upprättas där markägaren anger varför det inte går att undanröja hindret omedelbart. Alla hinder skulle vara åtgärdade före år 2010.

Det finns en lathund framtagen av fastighetsägarna i Sverige. Den går att använda som en checklista för inventering av lokaler dit allmänheten har tillträde. Du hittar den på fastighetsägarnas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: