Systematiskt Brandskyddsarbete

Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778) säger att alla skall ha ett skäligt brandskydd. Ett skäligt brandskydd kräver någon form av systematiskt arbete för att inte brandskyddet ska bli sämre med tiden. Myndigheten för samhällskydd och beredskap (MSB) har därför gett ut ett allmänt råd om hur ett sytematiskt brandskyddsarbete bör bedrivas för att uppnå ett skäligt brandskydd.

Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) är det arbetet som ägaren eller nyttjanderättsinnehavaren gör för att förhindra att brand uppstår samt minska konsekvenserna vid en eventuell brand. Detta genom att man på ett organiserat sätt planerar utbildar, övar, dokumenterar, kontrollerar och följer upp brandskyddsarbetet i en byggnad och/eller i en verksamhet.

Enkelt sett innebär det systematiska brandskyddsarbetet att ha ordning och reda på sitt brandskydd. För alla byggnader och verksamheter bör ett systematiskt brandskyddsarbete bedrivas, dock i varierande omfattning. Hur omfattande det systematiska brandskyddsarbetet bör vara beror på vilken verksamhet som bedrivs, byggnadens storlek och vilken riskbild som finns.

Det systematiska brandskyddsarbetet bör omfatta följande:

  1. Policy - Övergripande mål för brandskyddsarbetet bör finnas formulerat.
  2. Ansvar- Det är viktigt att ansvaret är tydliggjort. Vem är brandskyddsansvarig? Vilka personer medverkar i brandskyddsarbetet?
  3. Utbildning - Personalen behöver utbildning och övning för att brandskyddet ska fungera. Beskriv vilken kompetens som ska finnas. Planera utbildningar och återkommande övningar.
  4. Instruktioner och rutiner - Ta fram rutiner och brandskyddsregler för t.ex. heta arbeten, hantering av brandfarlig vara, rökning, övernattning.
  5. Teknisk brandskyddsbeskrivning - Brandskyddet bör dokumenteras för att ge en överskådlighet, i vissa fall på en enkel ritning, i flera fall i en utförligare brandskyddsdokumentation.
  6. Drift och underhåll - För att brandskyddet ska fungera behöver det underhållas, t.ex. prov av brand- och utrymningslarm, utrymningsvägar, rökluckor, branddörrar etc. Upprätta checklistor.
  7. Kontroll och uppföljning - Brandskydd och dokumentation måste kontrolleras och följas upp regelbundet för att bibehålla säkerhetsnivån.

Sidan uppdaterades senast: