Bygga nytt, ändra eller riva

Du som ska bygga nytt, ändra eller riva kan behöva bygglov eller marklov. Om det du ska göra inte kräver bygglov, kan du ändå behöva göra en anmälan.

Bygglovsprocessen – så går det till att söka bygglov eller göra en anmälan

Här visar vi, steg för steg, hur det går till när du söker bygglov eller gör en anmälan. Vi förklarar hur du tar reda på om du behöver söka bygglov eller göra en anmälan och vad som händer från det att vi tar emot din ansökan till du har fått ditt slutbesked. Om du inte kan använda e-tjänsten hjälper kontaktcenter dig med en ansöknings/anmälningsblankett.

Guide för olika byggåtgärder på boverkets hemsida  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

1. Planering förbered ditt byggprojekt

Det första du behöver göra är att ta reda på om ditt byggprojekt behöver bygglov eller anmälan.På Boverket kan du läsa mer om vad som gäller. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. I guiden för byggåtgärder kan du söka fram det som du vill bygga eller förändra och läsa vilka regler som gäller.

Vad gäller i ditt område?
Beroende på var och hur mycket du vill bygga på din fastighet finns det olika bestämmelser. Det bestäms i detaljplanen, som är ett dokument som berättar hur mark och vatten får användas.

Utöver detaljplanen finns det vissa områden som omfattas av områdesbestämmelser. Det visas i översiktsplanen, som är ett dokument som beskriver den översiktliga planeringen i kommunen.

Vad gäller där du vill bygga?

Vilka handlingar och ritningar behövs i din ansökan?
För att vi ska kunna fatta ett beslut behöver du visa vad du planerar att göra. Ta reda på vilka ritningar du ska skicka in och hur de ska se ut.

Checklistor för olika byggåtgärder Öppnas i nytt fönster.

Ritningar för bygglov Öppnas i nytt fönster.

Prata med dina grannar
Det är bra om du redan innan du skickar in ditt ärende pratar med dina grannar om vad du vill göra. Beroende på vad du vill göra kan vi behöva fråga dina grannar om synpunkter innan vi fattar ett beslut. Du kan även behöva ändra dina byggplaner utifrån de synpunkter som kommer in i ärendet.

Behöver du en kontrollansvarig?
Vid vissa byggen, rivningar och markarbeten behövs en kontrollansvarig. Den kontrollansvarige ska hjälpa till att säkerställa att ditt projekt uppfyller kraven i bygglagstiftningen.

Ta reda på om åtgärden du behöver göra kräver en kontrollansvarig: Kontakta bygg och miljöförvaltningen.

En kontrollansvarig behöver vara certifierad och går att hitta på Boverkets webbsida:

Boverket: Hitta kontrollansvarig Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du kan anmäla en kontrollansvarig när du skickar in en ansökan eller anmälan, både via e-tjänst och blankett. Du kan även anmäla kontrollansvarig i efterhand eller om du byter kontrollansvarig.

2. Ansökan - skicka in din ansökan eller anmälan

Skicka in dina ansökan eller anmälan tillsammans med dina handlingar via e-tjänsten som du hittar längst upp på sidan.

Vilka handlingar ska du skicka in? Öppnas i nytt fönster.
Tillsammans med din ansökan eller anmälan behöver du bifoga fackmannamässiga ritningar. Kolla vilka som gäller i det byggprojekt som du planerar att genomföra innan du skickar in. Observera att det för tillfället inte går att skicka komprimerade/zipade filer.

Det är viktigt att alla handlingar som efterfrågas skickas med eftersom det underlättar handläggningen av bygglovsärendet. Är ansökan inte komplett gör det att det tar längre tid innan du får besked i ditt ärende.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten, erbjuds alternativet att ansöka/anmäla via blankett istället. Blankett kan du få via kontaktcenter.

3. Handläggning - vi går igenom din ansökan eller anmälan

När din ansökan eller anmälan har kommit in till oss registreras ditt ärende med ett diarienummer och lämnas till en handläggare som granskar ansökan.

Handläggningstid för ett bygglov är 10 veckor, För en anmälan är handläggningstiden 4 veckor, Handläggningstiden gäller från det att din ansökan eller anmälan är komplett.

Du kan behöva komplettera ditt ärende
Om det saknas information som du behöver komplettera. Du får i så fall ett så kallat "föreläggande om komplettering" från oss och du har ca 4 veckor på dig att skicka in de kompletterande handlingarna.

Så snart din ansökan eller anmälan är komplett kontrollerar en handläggare om det du vill göra stämmer överens med den gällande detaljplanen och är godkänd enligt plan- och bygglagen. Det är det som ligger till grund för beslutet.

Vad kostar det?
Det är svårt att säga exakt vad kostnaden för ditt ärende blir eftersom det är många faktorer som spelar in. Avgifter som tas ut i samband med bygglov och anmälan baseras på en grundavgift som beslutats av kommunfullmäktige. Ta gärna del av exempel på vad bygglov anmälan kostar för att bilda dig en uppfattning på sidan avgifter och taxor inom bygglov och kartor Öppnas i nytt fönster.

4. Grannhörande - vi frågar dina grannar och andra berörda

I vissa fall, när det kommer till bygglovsansökan, behöver vi fråga dina grannar och andra berörda vad de tycker innan vi fattar ett beslut. Vi frågar dina grannar när ditt ärende:

  • Avviker från gällande detaljplanebestämmelser.
  • Gäller åtgärd utanför detaljplanelagt område.

Vilka grannar som är berörda bestäms från fall till fall men i regel är det de som bor i närheten av din fastighet.

Din granne får ett brev med information och får tillgång till handlingar och ritningar i ärendet.

5. Beslut - du får ditt besked

Du får ett beslut när vi är klara med handläggningen av ditt ärende. I beslutet kan det stå att din ansökan eller anmälan beviljas, avslås eller avvisas.

Beviljas: betyder att byggprojektet du vill göra godkänns.

Avslås: betyder att byggprojektet du vill göra nekas.

Avvisas: betyder att ditt ärende inte kommer att handläggas, till exempel på grund av att du inte har kompletterat dina ansökan eller anmälan i rätt tid.

Hur får du ditt beslut?
När handläggningen är klar och vi har fattat ett beslut får du ett meddelande från oss.

Alla beviljade lov publiceras i Post- och Inrikes Tidningar. Publiceringen kallas kungörelse och syftet är att nå alla som berörs av bygget. De har möjlighet att överklaga beslutet.

Post- och Inrikes Tidningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I samband med att ditt bygglov blir beviljat skickar vi även ett brev med underrättelse till dig och eventuella grannar med information om att ditt byggprojekt är godkänt. Din granne kan överklaga beslutet.

Komplicerade ärenden beslutas i nämnden
De flesta bygglovsbeslut fattas av handläggaren själv. Är ärendet avvikande från detaljplanen eller komplicerat (exempelvis strandskyddsdispenser och förhandsbesked), fattas beslutet av bygg- och miljönämnden.

Om bygglovsärendet ska till nämnden håller handläggaren en dialog med dig om du vill gå vidare eller inte. Du kan välja att ta tillbaka din ansökan.

I nämndärendena blir handläggningstiden längre, eftersom handläggaren ska skriva ett förslag till beslut, politikerna ska sätta sig in i ärendet och det ska anpassas till sammanträdesdatumen.

När nämnden har tagit beslut får du som sökande och alla som har yttrat sig i ärendet ett meddelande och har möjlighet att överklaga beslutet.

Överklaga ett beslut
Vill du överklaga ett beslut om bygglov eller anmälan måste du göra det senast 3 veckor från att du tagit del av beslutet.

Vad gäller efter att du har fått ett beslut?
Även om du har fått ett beviljat beslut och ingen har överklagat får du inte börja med ditt byggprojekt. Du måste alltid invänta ett startbesked.

6. Tekniskt samråd - vi har ett möte och diskuterar kontrollplanen

Vid mer komplicerade byggprojekt behövs ett tekniskt samråd för att diskutera den föreslagna kontrollplanen och projektets tekniska egenskaper. I de fallen får du ett meddelande från oss.

Det tekniska samrådet innebär att du, bygglovsingenjör och kontrollansvarig går igenom det underlag som gör att vi kan besluta om byggprojektet får påbörjas eller inte.

När behövs inte ett tekniskt samråd?
Vid enklare åtgärder, där du bedöms kunna uppfylla ditt ansvar utan stöd från en kontrollansvarig behöver vi inte ha ett tekniskt samråd.

7. Beslut om startbesked - du får ditt startbesked och kan börja bygga

När allt är klart för dig att starta ditt byggprojekt får du ett skriftligt startbesked från oss. Beroende på vad du ska göra kommer startbeskedet antingen efter det tekniska samrådet eller tillsammans med bygglovsbeslutet.

I startbeskedet bekräftar vi kontrollplanen och eventuella villkor för åtgärden. Vi kontrollerar även att åtgärden du planerar uppfyller kraven i plan- och bygglagen.

Bygg inte utan ett startbesked
Tänk på att vänta in ett skriftligt startbesked innan du sätter igång ditt projekt. Påbörjar du arbetet innan startbeskedet har kommit kan du bli tvungen att betala en sanktionsavgift.

Om du har fått startbeskedet tillsammans med bygglovbeslutet ska du alltid vänta 4 veckor efter att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar innan du kan börja bygga. Kungörelsen görs samtidigt som beslutet skickas ut.

Hur länge gäller startbeskedet?
Efter att du har fått startbesked måste du påbörja ditt arbete inom 2 år från det datumet lovet vunnit laga kraft och avsluta inom 5 år.

8. Arbetsplatsbesök - vi besöker ditt bygge

Om du har haft ett tekniskt samråd gör vi minst ett arbetsplatsbesök på ditt bygge efter att du har kommit igång. Vid besöket gör vi en teknisk tillsyn och kontrollerar att arbetet följer kontrollplanen. Kontrollansvarig ska vara närvarande vid arbetsplatsbesöket.

9. Slutsamråd - vi har ett möte och går igenom förutsättningar för ett slutbesked

Om du har haft ett tekniskt samråd håller vi ett slutsamråd när ditt bygge är färdigt. Ofta har vi slutsamrådet på byggarbetsplatsen. På mötet går vi igenom förutsättningar för att få ett slutbesked. Vi går bland annat igenom om kontrollplanen är uppfylld, avvikelser från byggreglerna och utlåtande från kontrollansvarig som till exempel meddelar om det finns någon brist i projektet.

10. Slutbesked - du får ett besked om att din byggnation är klar att använda

När du har uppfyllt alla krav och villkor som gäller och din byggnation är godkänd ansöker du om ett slutbesked:

Först när du har fått ditt slutbesked får du börja använda byggnationen.

Om kraven och villkoren inte är uppfyllda kan du i vissa fall få ett så kallat "interimistiskt slutbesked". Där står det vilka delar av byggnationen som är godkända och får börja användas. De delar som inte är godkända måste du åtgärda för att få ett slutbesked. Först då är hela byggnationen klar att använda.

 

Om du använder byggnationen utan slutbesked eller ett interimistiskt slutbesked kan en sanktionsavgift tas ut enligt plan- och bygglagen.

11. Faktura - du får en faktura av oss

Vi skickar en faktura för bygglovet cirka en månad efter beslutet. Även ärenden som har fått avslag, blivit avvisade  eller återtagna debiteras.

En schematisk bild över bygglovsprocessens elva steg.

Sidan uppdaterades senast: