Bygglov

Bygglov krävs normalt för att bygga nytt, bygga till eller för att göra vissa ändringar. Det krävs även bygglov för väsentligt ändrad användning av en byggnad, till exempel från garage till verkstad eller från bostad till kontor. Bygglovsplikten kan vara olika beroende på var i kommunen man bygger och det är därför inte möjligt att ge en kort sammanfattning.

Kontakta Kontaktcenter på telefonnummer 0371-810 00 eller via e-post kommunen@gislaved.se om du är osäker på vad som gäller för din byggnad/fastighet

Hur lång tid tar en ansökan om bygglov?

Beslut i bygglovsärenden fattas i de flesta fall av tjänstemän. Handläggningstiden är normalt 5-8 veckor efter att kompletta bygglovshandlingar har lämnats in.

Om ärendet kräver beslut av bygg-och miljönämnden Gislaved - Tranemo så kan handläggningstiden bli något längre.

Vid helgdagar och semestertid får man räkna med en något längre handläggningstid än andra tider på året.

Beslut måste alltid meddelas inom 10 veckor från att ansökan lämnades in. Om sökanden har kompletterat ansökan med ytterligare information räknas de 10 veckorna från den dag kompletteringen lämnades in.

Snabbast möjliga handläggning förutsätter att

 • du lämnar in tydliga och fullständiga handlingar
 • ritningarna är tydliga och fackmässigt utförda
 • digitala handlingar är i PDF-format, då kan handlingarna registreras utan att förvanskas
 • filstorleken får vara högst 5 megabyte/fil
 • handlingarna ska delas upp i flera filer, t.ex. ansökan för sig, fasadritningar för sig, situationsplan för sig etc.
 • alla ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått
 • det du vill göra stämmer med detaljplanen. En mindre avvikelse ökar handläggningstiden
 • det du vill göra tar hänsyn till kulturvärden, stadsbild och grannar.

Bygglovsansökan som är dåligt anpassad till befintlig byggnad och omgivningen kan nekas bygglov!

Hur lång tid tar ett anmälningsärende?

Beslut i anmälningsärenden fattas av tjänstemän.

Beslut måste alltid meddelas inom 4 veckor från att ansökan lämnades in. Om sökanden har kompletterat ansökan med ytterligare information räknas de 4 veckorna från den dag kompletteringen lämnades in.

Snabbast möjliga handläggning förutsätter att

 • du lämnar in tydliga och fullständiga handlingar
 • ritningarna är tydliga och fackmässigt utförda
 • digitala handlingar är i PDF-format, då kan handlingarna registreras utan att förvanskas
 • filstorleken får vara högst 5 megabyte/fil
 • handlingarna ska delas upp i flera filer, t.ex. anmälan för sig, fasadritningar för sig etc.
 • alla ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.

Vad kostar ett bygglov?

Du behöver betala en avgift för att söka bygglov, förhandsbesked, strandskyddsdispens eller göra en så kallad anmälan. Du får även betala för kartor och mätningar i samband med att du söker bygglov. Det går inte att i förväg tala om exakt vad en ansökan eller anmälan kommer kosta då avgiften beror på många olika faktorer. Läs mer om avgifter och taxor för bygglov och kartor.

För de flesta ärenden som kräver bygglov beror avgiften på

 • vad som byggs och storleken på det som byggs
 • om fastigheten är planlagd eller inte samt eventuella avvikelser från planen.
 • administrativa kostnader (så som utskick, beslut och expediering m.m.)
 • kostnader för att höra grannar om deras synpunkter på det som ska byggas
 • extra platsbesök som kan tillkomma.

Du behöver alltid betala en avgift även om din ansökan om bygglov avslås, avvisas eller om den återkallas efter att bygg- och miljöförvaltningen påbörjat handläggningen.

Avgifterna baseras på en taxa som är fastställd av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.

Vi svarar gärna på frågor och ger dig rådgivning utan kostnad.

Vad är ett förhandsbesked?

Möjligheten för en sökande att försäkra sig om att en åtgärd kan tillåtas på en viss plats där detaljplan saknas eller inom områden där detaljplanens genomförandetid gått ut kallas för förhandsbesked. I ett förhandsbesked prövas därmed i första hand om en byggnadsåtgärd överhuvudtaget kan tillåtas på platsen, det är därför närmast en prövning av platsen och markens lämplighet för den avsedda åtgärden. Syftet med ett förhandsbesked är att byggherren ska kunna få ett första besked för att kunna fortsätta sin planering av bygget.

Att ansöka om ett förhandsbesked kräver inte lika omfattande ansökningshandlingar som bygglovet och rekommenderas när det är tveksamt om bygglov kan beviljas.

Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo är bunden av sitt ställningstagande i förhandsbeskedet om ansökan om bygglov lämnas in inom 2 år. Frågor om den yttre utformningen prövas i samband med bygglovet.

Du behöver betala en avgift för att ansöka om ett förhandsbesked.

Vad är ett villkorsbesked?

Du kan begära ett villkorsbesked innan du lämnar in en ansökan om bygglov. I villkorsbeskedet får du till exempel veta om den tänkta åtgärden är att betrakta som ombyggnad eller en annan ändring.

Du behöver betala en avgift för att ansöka om ett villkorsbesked.

Bygglovsbefriade åtgärder som kräver anmälan

I vissa fall krävs inte bygglov men åtgärden måste anmälasPDF till bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo. Åtgärder som normalt kräver anmälan är installation eller ändring av

 • hissar
 • eldstäder
 • rökkanaler
 • ventilation
 • vatten och avlopp.

Anmälan krävs oavsett var din fastighet är belägen (inom eller utom detaljplanelagt område).

Även de så kallade "Attefallsåtgärderna" är åtgärder som inte kräver bygglov, men som måste anmälas:

 • komplementbyggnad (max 25 kvm)
 • komplementbostadshus (max 30 kvm)
 • tillbyggnad (max 15 kvm)
 • takkupor (2 stycken) samt
 • inreda ytterligare en lägenhet.

Anmälan krävs oavsett var din fastighet är belägen (inom eller utom detaljplanelagt område). Undantag från anmälan finns dock för fastigheter på landsbygden som inte finns inom sammanhållen bebyggelse när det gäller tillbyggnad och takkupor.

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen om du är osäker på om åtgärden ska anmälas eller inte.

Vad kan jag bygga utan bygglov?

Särskilda bestämmelser för en- eller tvåbostadshus

I anslutning till en- och tvåbostadshus får man utan bygglov eller anmälan

 • bygga en eller flera komplementbyggnader, så kallade friggebodar. Den sammanlagda byggnadsarean på dessa får vara högst 15,0 kvm och den högsta höjden från mark till taknock 3,0 m. De 15 kvadratmeterna innefattar även andra komplementbyggnader man uppfört utan bygglov tidigare
 • bygga uteplatser med murar eller plank som är högst 1,8 m. Muren eller planket får inte sträcka sig mer än 3,6 m ut från huset och det ska vara minst 4,5 m till tomtgräns
 • bygga skärmtak över uteplatser, altaner, balkonger eller entréer om den sammanlagda arean av dessa inte överstiger 15,0 kvm.
  De 15 kvadratmeterna innefattar även andra skärmtak man uppfört utan bygglov tidigare.

Samtliga åtgärder får inte placeras närmare tomtgränsen än 4,5 meter om inte berörd granne godkänner närmare placering. Bygg- och miljöförvaltningen rekommenderar att berörda grannar får lämna sitt medgivande skriftligtPDF. Medgivandet behöver inte skickas till bygg- och miljöförvaltningen.

Finns det servitut, ledningsrätt eller liknade, får du inte bygga friggebodar, skärmtak eller plank/mur där, även om det inte kräver bygglov.

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov!

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att få svar på om åtgärden är bygglovspliktig eller inte.

Byggande på landsbygden

På landsbygden kan såkallad "sammanhållen bebyggelse" finnas. Sammanhållen bebyggelse föreligger om bebyggelsen omfattas av minst tio bostadshus, butiker, industribyggnader etc. (inte komplementbyggnader) som gränsar till varandra eller åtskiljs av väg, parkmark eller dylikt. Sammanhållen bebyggelse kan också föreligga där bebyggelsen omfattas av färre än tio byggnader om området har ett högt kulturhistoriskt värde. Inom sammanhållen bebyggelse krävs i huvudsak bygglov för samma åtgärd som inom detaljplan. Några undantag finns dock inom sammanhållen bebyggelse. Utan bygglov eller anmälan kan du

 • byta färg, fasadbeklädnad eller taktäckningsmaterial
 • göra andra fasadändringar
 • bygga en ekonomibyggnad. Ekonomibyggnaden måste vara kopplad till den näringsverksamhet som bedrivs som huvudinkomst på fastigheten, t.ex. jordbruk eller skogsbruk.

Utanför så kallad sammanhållen bebyggelse krävs inte bygglov för

 • tillbyggnad på bostadshus och tillhörande komplementbyggnader om högst 50 % av nuvarande byggnadsarea, dock högst 50 kvm
 • Komplementbyggnader (t.ex. uthus, garage eller förråd) i omedelbar närhet av bostadshuset
 • plank eller mur.

Om avståndet till tomtgränsen är mindre än 4,5 m måste grannarna ge sitt tillstånd i samtliga fall. Bygg- och miljöförvaltningen rekommenderar att berörda grannar får lämna sitt medgivande skriftligtPDF. Medgivandet behöver inte skickas till bygg- och miljöförvaltningen. Nekar grannarna får bygg- och miljönämnden Gislaved-Tranemo pröva åtgärden genom att man lämnar in en ansökan om bygglov.

Bor du inom strandskyddat område kan du behöva en strandskyddsdispens även om du inte behöver bygglov!

Kontakta bygg- och miljöförvaltningen för att få svar på om åtgärden är bygglovspliktig eller inte.

För mer information

Boverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster byggregler, BBR, gäller både när man uppför och ändrar en byggnad. Boverkets byggreglerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster innehåller föreskrifter och allmänna råd om tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftutrymmen, brandskydd, hygien, hälsa och miljö, bullerskydd, säkerhet vid användning och energihushållning.

Vad är olovligt byggande?

När en åtgärd som kräver bygg-, rivnings- eller marklov har utförts utan lov betraktas det som olovligt byggande, ofta kallat "svartbygge". Om byggnaden är borttagen innan bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo har behandlat ärendet händer ingenting.

Bygg- och miljönämnden Gislaved- Tranemo prövar om lov kan beviljas i efterhand för den olovliga åtgärden. Vid avslag blir det föreläggande med vite om inte åtgärden tas bort frivilligt.

Byggsanktionsavgift

Om någon påbörjat en åtgärd utan lov eller har tagit ett byggnadsverk i bruk utan bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemos tillåtelse ska en byggsanktionsavgift tas ut. Det är ägaren av fastigheten, den som utförde åtgärden eller den som fått fördel av "svartbygget" som ska betala byggsanktionsavgiften.

Avgiftens storlek framgår av plan- och byggförordningens 9 kapitel och ska tas ut även om överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller om den skedde på grund av oaktsamhet.

Vad är ett tekniskt samråd?

Bygglovs- eller anmälningspliktiga ärenden kan kräva ett så kallat tekniskt samråd och att kontrollansvarig utses. Vid enklare åtgärder krävs normalt inget tekniskt samråd eller kontrollansvarig. Även om bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo anser att det inte behövs ett tekniskt samråd så kan byggherren alltid begära ett sådant möte.

Det är bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo som kallar till det tekniska samrådet. Förutom nämndens representant närvarar byggherren och kontrollansvarig. Ibland är det lämpligt att också entreprenörer eller andra sakkunniga medverkar.

Vid samrådet diskuteras bland annat vilken kontroll som behöver finnas för att uppnå de krav samhället ställer på byggnationer. Innan det tekniska samrådet ska byggherren lämna in förslag på kontrollplan och övriga tekniska handlingar som krävs för att bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo ska kunna pröva frågan om startbesked.

I plan- och bygglagen framgår vilka frågor som ska hanteras på mötet.  Bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo för protokoll över det tekniska samrådet.

Observera att byggnadsarbetena inte får påbörjas förrän bygg- och miljönämnden Gislaved - Tranemo fastställt kontrollplanen genom ett startbesked. Börjar man för tidigt riskerar man att få betala en byggsanktionsavgift.

Vad är färdigställandeskydd?

Färdigställandeskydd ska man normalt ha vid nybyggnad eller större till- och ombyggnader av en- och tvåbostadshus.

Om byggherren anlitar en entreprenör för något byggnadsarbete för ovan nämnda åtgärder ska byggherren se till att det finns ett färdigställandeskydd.

Skyddet består av en bankgaranti eller en försäkring och ska täcka dels de kostnader som uppkommer för byggherren om entreprenören inte slutför arbetet, dels kostnaderna för att avhjälpa de fel som besiktningsmannen har hittat.

Vilka handlingar ska skickas med ansökan?

Här finns information om vilka olika bygglovshandlingar som krävs för olika former av bygglov och exempel på hur olika ritningar ska se ut. Det är viktigt att samtliga handlingar uppfyller vissa kriterium för att ansökan ska kunna handläggas skyndsamt:

 • Lämna in tydliga och fullständiga handlingar.
 • Se till att ritningarna är tydliga och fackmässigt utförda.
 • Digitala handlingar är i PDF-format, då kan handlingarna registreras utan att förvanskas.
 • Filstorleken får vara högst 5 megabyte/fil.
 • Handlingarna ska delas upp i flera filer, t.ex. ansökan för sig, fasadritningar för sig, situationsplan för sig etc.
 • Alla ritningar ska vara skalenliga och innehålla skalmått.

Förhandsbesked

Checklista förhandsbeskedPDF

Nybyggnad

Checklista Nybyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista nybyggnad av Carport och förrådPDF

Checklista för nybyggnad av garage och förrådPDF

Checklista nybyggnad av industri, affär med fleraPDF

Checklista nybyggnad av skärmtakPDF

Checklista nybyggnad av transformatorstationPDF

Påbyggnad

Checklista påbyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista påbyggnad av GaragePDF

Tillbyggnad

Checklista tillbyggnad av EnbostadshusPDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med garagePDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med takkupaPDF

Checklista tillbyggnad av Enbostadshus med inglasat uterumPDF

Checklista tillbyggnad av Garage med carportPDF

Checklista tillbyggnad av Industri, affär med fleraPDF

Uppförande av mur, plank och uppsättning av skylt

Checklista uppförande av murPDF

checklista uppförande av plankPDF

Checklista uppsättning av skyltPDF

Installationer

Checklista avlopps- och vatteninstallationPDF

Checklista eldstad och rökkanalPDF

Checklista hissinstallationPDF

Checklista ventilationsinstallationPDF

Ändringar

Checklista ändrad användningPDF

Checklista ändring av carport till garagePDF

Checklista ändring av FasadPDF

Tillhörande beskrivningar

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-17