Strandskydd

Strandskydd finns till för att trygga förutsättningarna för friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur-och växtliv. Stränderna utgör en övergångszon mellan vatten och land vilket är viktigt för många växter och djur, dels som livsmiljö och dels för möjligheten till spridning.

Förbjudna åtgärder inom strandskyddet

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att;

  • bygga nytt
  • ändra befintliga byggnader till nytt ändamål
  • gräva eller förbereda för byggnation
  • utföra anläggningar eller anordningar som hindrar eller försvårar för allmänheten att beträda ett område som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt.
  • Exempel på tillståndspliktiga åtgärder är rabatter, staket och bryggor utanför hemfridszonen eller avgränsad tomtplats.

Särskilda skäl för strandskyddsdispens

Exempel på särskilda skäl för strandskyddsdispens utifrån de allemansrättsliga värdena;

  • Marken är redan ianspråktagen och området är inte längre allemansrättsligt tillgängligt.
  • Komplementbyggnader såsom fiskebod, uthus eller båthus i nära anslutning till huvudbyggnad och där det privata området inte utvidgas.
  • Uppförande av ersättningsbyggnad
  • Platsen är avskuren från stranden av till exempel en järnväg eller större väg och därför saknar betydelse för allmänhetens friluftsliv.

Strandskyddet omfattar även livsvillkoren för djur- och växtliv. Även om det finns särskilda skäl kan inte dispens ges om de biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt.

Sidan uppdaterades senast: 2020-09-17