Bild 1.
Pågående byggnation av avloppsreningsverket i Sunnaryd, datum: 2021-05-20. 

Bild 1. Pågående byggnation av avloppsreningsverket i Sunnaryd, datum: 2021-05-20.

Nybyggnation och utbyggnad av VA-infrastruktur i Sunnaryd

Ett modernt avloppsreningsverk för framtiden i Sunnaryd

För att möta framtidens krav på rening av avloppsvatten kommer Gislaveds kommun bygga ett modernt avloppsreningsverk som ska ersätta den befintliga markbädden i Sunnaryd. Detta för att vattnet i Bolmen ska vara friskt och badvänligt både idag och i framtiden.

Med ett nytt reningsverk minskar de utsläpp som kan orsaka övergödning och risk för närmiljö och hälsa. Med modern teknik kommer vattnet som släpps ut från reningsverket att ha badvattenkvalité när det når Bolmen.

Kapaciteten i det nya reningsverket är 499 personekvivalenter vilket betyder att det är anpassat för 499 personers dagliga behov.

Indelat i två etapper

Projektet är indelat i två etapper, etapp 1 och etapp 2.

Figur 1.
Områdesmarkering av etapp ett och etapp två.

Figur 1. Områdesmarkering av etapp ett och etapp två.

Tidplan

Etapp 1

Tyvärr har det uppstått förseningar med etapp 1, men den senaste perioden har installationen av VA-processen pågått för fullt. Under vecka 45 gjordes en omfattande samordnad funktions- och egenprovning. För att sammanfatta gick det mycket bra, däremot behöver det utföras några korrigeringar och åtgärder. Den samordnade funktions- och egenprovningen kommer att fortsätta under vecka 3. Om det går bra under vecka 3, då är reningsverket godkänt att driftsättas. Vilket betyder att inkopplingen med ledningsnätet kan ske.

Etapp 2

Byggstart är planerad till vecka 49 och projektet beräknas bli klart våren 2023.

Pumpstation eller inte

Vid projektering av spillvattenledning har det kommit fram till att en del av fastigheterna kommer att behöva pumpstation. Benämnig för denna är Lätt Trycksatt Avlopp (LTA-station) .

Mer detaljerad information kring detta kommer att förmedlas direkt till berörda fastighetsägare.

Ledningar kommer förläggas i vägar.

Figur2:  Illustration var det kommer behövas
pumpstation respektive inte. P = Pumpstation S = Självfallsledning (Ej
Pumpstation)

Figur2: Illustration var det kommer behövas pumpstation respektive inte. P = Pumpstation S = Självfallsledning (Ej Pumpstation)


En del av ledningssträckan kommer vara i mark som kommunen äger och en del kommer vara i privat mark.

Sträckan och arealen som berör privat mark är uppmätt. Värdering samt upprättande av avtal sker parallellt med det fysiska arbetet och delges berörda fastighetsägare så fort det är klart.

Styrud Ingenjörsfirma AB och Rohdinschakt AB är anlitade för att anlägga de nya avloppsledningarna till Sunnaryd.

Vid förläggning av ledningen i anslutning till skyddsvärda träd kommer metoden styrd borrning användas för att skydda träden.

Ansvar vid installation av LTA-station


Lätt Trycksatt Avlopp (LTA) finns på många ställen i Gislaveds kommun där det inte är möjligt med ett självfallssystem för spillvatten, utan det istället behöver pumpas vidare till det kommunala ledningsnätet.

Information för dig som bor i en fastighet som är ansluten till Gislaveds kommuns spilledningssnät med en LTA-pump. Pdf, 423.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kostnad att koppla på sig till VA-nätet

Om du vill veta vad det kostar att ansluta till kommunalt vatten och avlopp så kan du själv göra en preliminär beräkning av anläggningsavgift på Gislaved kommuns hemsida, se länk: Avgifter, vatten och avlopp - Gislaved.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För den som har stor tomtyta finns det en begränsningsregel som gör att anläggningsavgiften inte blir allt för hög. Syftet är att det ska bli skapligt lika för alla. Observera att det är en preliminär beräkning!

Sidan uppdaterades senast: