Farlig verksamhet

All kemikaliehantering är förenad med risker och för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö har EU antagit ett regelverk, det så kallade Seveso-direktivet.

I Sverige är direktivet infört genom Sevesolagstiftningen som reglerar såväl företagens som kommunernas skyldigheter, i huvudsak genom lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Kommunen ska upprätta en plan som beskriver räddningstjänstens och företagens åtgärder vid en räddningsinsats om något inträffar vid de verksamheter som omfattas av lagens krav. Kommunen ska också informera allmänheten om verksamhetens risker och hur allmänheten ska agera om en olycka inträffar.

I Gislaveds kommun finns enbart en verksamhet som omfattas av Sevesolagstiftningen och därmed även räknas som farlig verksamhet enligt Lag om skydd mot olyckor; Recticel AB i Gislaved.

Recticel AB

Verksamheten finns på Södra Storgatan i Gislaved med fastighetsbeteckning Ekhult 1 och Ekhult 13.

Recticel AB i Gislaved tillverkar skumplast för olika applikationer, till exempel bäddmadrasser och inredningar. Verksamheten i Gislaved består dels av en skumningsavdelning där själva tillverkningen av skumplasten sker i blockform, dels en lagerdel för de färdiga blocken och dels en bearbetningsdel med tillhörande lager för färdiga produkter.

För att tillverka sina produkter i skumningsavdelningen använder Recticel toluendiisocyanat (TDI), en giftig vätska. Eftersom företaget har möjlighet att lagra mer än 100 ton TDI tillhör Recticel den högre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. Verksamheten omfattas därför av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Verksamhetsutövaren (företaget) är därför skyldig att vidta lämpliga åtgärder inom verksamhetens område. Företaget är även skyldig att kontakta räddningstjänsten vid insatser i samband med allvarliga kemikalieolyckor och i så hög grad som möjligt begränsa följderna efter en olycka.

TDI är en vätska som levereras till företaget i vätskeform i så kallad bulkcistern med lastbil. Den lagras i cisterner som står uppställda i brandskyddade utrymmen.

Om en olycka inträffar

All lossning av TDI görs på en särskild lossningsplats som är inbyggd och själva lagringsdelen är invallad. Övrig hantering av TDI sker inne i fabriksbyggnaden direkt vid tillverkningen av skumplast. Om en olycka skulle inträffa så är en av räddningstjänstens första uppgifter att se till att kemikalieutsläppet begränsas så att allmänheten inte drabbas av farliga ångor. Räddningstjänsten tar även beslut om utrymning och varning till allmänheten om en större olycka skulle inträffa.

Dokument

Här kan du ladda hem kommunens plan för räddningsinsats och allmänhetens informationsbroschyr för mer information. Om du har synpunkter på planen kan du skicka dessa till räddningstjänsten via kontaktcenter.

Tillsynsbesök och mer information

Senaste tillsynsbesöket av Länsstyrelsen genomfördes på Recticel under hösten 2021. Räddningstjänsten genomför utöver detta löpande samverkansmöten kvartalsvis samt egen tillsyn på verksamheten både utifrån brandskydd och den farliga verksamheten.

Vill du få mer information om Länsstyrelsens tillsynsbesök, kontakta Länsstyrelsen i Jönköpings län, telefon 010-22 36 000 eller skicka e-post till Länsstyrelsen.

För mer information om verksamheten så kan du kontakta Recticel på telefon 0371-845 00. Övriga kontaktuppgifter till företaget är:

Recticel AB
Box 507
332 28 Gislaved
www.recticel.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
E-post till Recticel 

Myndigheten för skydd och beredskap (MSB) är central tillsynsmyndighet enligt Seveso-lagstiftningen, på MSB:s webbsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om direktivet och lagstiftningen. 


Varnings- och informationssystem

Allmänheten kring Recticel kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Detta sker genom SOS Alarm på order av räddningsledaren vid insatsen. Räddningsledaren talar då om i VMA vilka åtgärder som allmänheten ska vidta för att skydda sig. Det vanligaste är att gå inomhus, stänga dörrar, fönster och ventilation samt lyssna på Sveriges Radio P4.

Ett VMA i radio/TV upprepas till dess att det inte längre gäller och detta meddelas då av räddningsledaren.

Vid behov kan även signalen ”Viktigt meddelande” via utomhustyfoner i Gislaveds tätort användas för att komplettera ett VMA.

Signalen "Viktigt meddelande"

Blå signalhorn som tjuter

Signalen Viktigt meddelande till allmänheten, 7 sekunder ton och 14 sekunder tystnad i minst 2 minuter.

Vid signalen Viktigt meddelande till allmänheten ska du:

  • Gå inomhus
  • Stänga dörrar, fönster, ventiler och ventilation
  • Lyssna på Sveriges Radio P4 för mer information

Signalen Faran över

Blått signalhorn som tjuter ihållande

Signalen Faran över. En 30-40 sekunder lång signal.

Sidan uppdaterades senast: