Livsmedelsverksamhet

Här finns information till dig som är eller vill bli företagare i livsmedelsbranschen. Du får bland annat information om hur du registrerar en livsmedelsverksamhet, öppnar restaurang och utför egenkontroller.

Alla livsmedelsföretagare ansvarar för att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra, det vill säga inte gör människor sjuka eller orsakar skada. Det är något du som livsmedelsföretagare själv måste kontrollera.

Under 2023 ska alla livsmedelsverksamheter klassas om. Detta kan påverka din verksamhet på så sätt att du under 2024 kan få en ändrad kontrolltid och livsmedelsavgift. Lär mer om detta på livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

All livsmedelsverksamhet ska registreras

Innan en ny livsmedelsverksamhet startas en anmälan om registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. hos bygg- och miljönämnden, oavsett om det är en helt nyöppnad verksamhet eller om verksamheten tas över från någon annan. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten startar. En avgift tas ut för registreringen. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen, vilket innebär att du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten.

Registrering av en verksamhet gäller för den som bedriver verksamheten och kan inte överlåtas till någon annan företagare.

Bygg- och miljöförvaltningen gör inte någon besiktning av livsmedelslokalen innan verksamheten startar utan det är upp till verksamhetsutövaren att se till att lokalen uppfyller kraven som ställs i livsmedelslagstiftningen. Kontakta gärna miljöenheten innan uppstart om du har några frågor och funderingar.

Vad händer om man inte registrerar sin livsmedelsverksamhet?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering bryter du mot lagen och du riskerar att få betala sanktionsavgifter.

Information till dig som livsmedelsföretagare

Företagarens ansvar

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När man hanterar livsmedel är det viktigt att verksamhetsutövaren och personalen känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Hur görs tillsynen

Miljöenheten arbetar på flera olika sätt med livsmedelstillsyn. Oftast görs oanmäld tillsyn. Men vi gör också tillsynsbesök där miljöhandläggaren i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie tillsynstid. Läs mer om avgifter här.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För sådan kontroll tar vi ut en extra avgift.

Ta hjälp av branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. Branschriktlinjerna ger rekommendationer på vanliga lösningar som visat sig fungera väl. Bransch riktlinjerna tar också upp vad som är viktigt att tänka på för att lättare kunna skapa rutiner som är anpassade för den egna verksamheten. Alla branschriktlinjer finns på Livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Matvagnar/foodtrucks

Mobila livsmedelsverksamheter som till exempel matvagnar, fordon eller tält ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid tas med och kunna visas upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Skicka in en anmälan om livsmedelsregistrering till bygg- och miljönämnden senast två veckor innan du ska starta din verksamhet.

Tänk på att det även kan krävas andra tillstånd för din mobila verksamhet som till exempel tillfälligt bygglov, tillstånd att använda marken eller tillstånd från polisen.

Egen dricksvattenbrunn för livsmedelsverksamheter

Om du har en livsmedelsverksamhet som har en egen brunn ska även dricksvattenanläggningen registreras hos bygg-och miljönämnden. Är du osäker på om du behöver registrera din brunn kontakta miljöenheten för mer information.

Kontrollavgift för livsmedelsföretagare

Årlig kontrollavgift

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för bygg-och miljönämndens livsmedelskontroll. Avgiftens storlek bestäms genom riskklassning av verksamheten. En verksamhet med högre risk betalar mer än en verksamhet med låg risk. Avgiften täcker till exempel tiden då miljöenheten förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket.

Du betalar din årsavgift i förväg för den kontroll som vi kommer att göra i din verksamhet. Avgiften ska betalas från och med det år då verksamheten startas. Mer information om avgifter och taxor hittar du här.

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll är den livsmedelstillsyn som miljöenheten gör utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara tillsyn med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp. Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Men du behöver inte betala för den tid vi lägger ner på att utreda obefogade klagomål på din verksamhet.

Om livsmedelsverksamheten ändras eller upphör

Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till bygg-och miljönämnden Pdf, 146.9 kB, öppnas i nytt fönster. Förändringar i verksamheten kan innebära att riskklassningen ändras och då ändras även den årliga avgiften.

Länkar

Region Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västa Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelslagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket- Branschriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till små livsmedelsföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: