Livsmedel

Miljöhandläggare på bygg- och miljöförvaltningen i Gislaveds kommun kontrollerar livsmedelsföretagares förmåga att leverera säker mat till konsumenterna. Kontrollen omfattar bland annat hur maten förvaras och hanteras och att lokalen, utrustningen och inredningen är i bra skick och att det är rent och snyggt. Denna kontroll omfattar allt från restauranger och gatukök till butiker.

Matförgiftning

Om du misstänker att du har blivit matförgiftad Pdf, 135.6 kB. när du ätit ute eller av mat som du köpt hem bör du så fort som möjligt anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen. Ju tidigare vi får din anmälan desto större möjligheter har vi att utreda vad som har hänt. Anmälan får göras anonymt, men det är värdefullt om du lämnar telefonnummer eller e-postadress så att handläggaren kan nå dig för kompletterande uppgifter. Tänk dock på att alla uppgifter i en myndighets register är allmänna handlingar och kan bli offentliga om någon begär ut dem.

Vi behöver veta följande saker när du gör en anmälan:

 • Var ägde måltiden rum (namn och adress på matstället).
 • När åt du maten (datum och tid).
 • Vad måltiden bestod av (inklusive dryck).
 • Hur många som åt och hur många som blev sjuka.
  Åt alla samma mat?
 • När du blev sjuk.
 • Vilka symptom du har (illamående, kräkningar, diarré, huvudvärk)
 • Vad du ätit det senaste dygnet samt om du den senaste veckan har ätit särskilt känslig mat (till exempel ostron och rå köttfärs).
 • Har du någon allergi eller överkänslighet.
 • Om du har kontaktat någon läkare.

När anmälan har kommit in gör vi en bedömning av fallet. Är det sannolikt att en viss livsmedelsverksamhet orsakat sjukdomen görs en utredning, oftast genom inspektion och provtagning. För det mesta görs utredningen i samarbete med smittskyddsenheten i Region Jönköpings eller Västa Götalandsregionen.

Klagomål gällande livsmedel

Om du har klagomål på livsmedelshanteringen i en butik eller restaurang bör du i första hand vända dig direkt till företaget. Är du inte nöjd med bemötandet, kontakta oss.

Vid ett klagomål gör vi en bedömning av anmälan. Är det brister som kräver omedelbara åtgärder kan vi påbörja handläggningen samma dag som anmälan kommit in. Är det mindre allvarliga brister kan handläggningen komma att ske vid verksamhetens ordinarie tillsynskontroll, som för de flesta verksamheter är minst en gång per år.

Vid ett klagomål på en vara är det bra att vara så specifik som möjligt, till exempel

 • varför du inte är nöjd
 • namnet på varan
 • Tillverkare
 • datum och eventuellt löpnummer/ batchnummer.

Smittskydd gällande livsmedel och vatten

Det händer då och då att många människor samtidigt drabbas av någon åkomma, ofta ont i magen mm. Det individuella smittskyddet svarar Region Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. respektive Västra Götalandregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och deras vårdcentraler för. De flesta fallen av smittsamma sjukdomar uppstår efter smitta utomlands på någon semesterort. Om det däremot skulle spridas någon smitta från något objekt i kommunerna kommer bygg- och miljöförvaltningen att få som sin uppgift att utreda smittspridningen.

Närmast till hands ligger naturligtvis matförgiftningar. Men också infekterat dricksvatten leder årligen till många insjuknanden runt om i Sverige. Uppgiften för bygg- och miljöförvaltningen är att utreda smittvägen, för att förhindra en upprepning.

Det är självklart för dig att inte dricka vattnet i ditt semesterparadis. Men tänk på att is också är vatten och att färska grönsaker är sköljda med vatten.

Livsmedelsföretagande

Företagarens ansvar

Det är livsmedelsföretagarens ansvar att ha kunskap om de regler som gäller för att driva en livsmedelsverksamhet. När man hanterar livsmedel är det viktigt att verksamhetsutövaren och personalen känner till de risker som finns vid livsmedelshanteringen och hur man gör för att producera säker mat.

Hur görs kontrollen

Bygg- och miljöförvaltningen arbetar på flera olika sätt med livsmedelskontroll. Oftast görs oanmälda kontrollbesök. Men vi gör också kontrollbesök där inspektören i förväg bokar in en tid med dig som driver verksamheten. Båda dessa typer av besök ingår i den ordinarie kontrolltid som du betalar en årlig avgift för. Läs mer om avgifter här. Öppnas i nytt fönster.

Utöver den ordinarie kontrollen kan det ibland hända att vi behöver följa upp ett klagomål, en anmälan om misstänkt matförgiftning eller brister efter ett tidigare besök. För sådan kontroll tar vi ut en extra avgift.

Ta hjälp av branschriktlinjer

Nationella branschriktlinjer är de olika branschernas egen beskrivning av hur företagen kan uppnå kraven i lagstiftningen. Branschriktlinjerna ger rekommendationer på vanliga lösningar som visat sig fungera väl. Bransch riktlinjerna tar också upp vad som är viktigt att tänka på för att lättare kunna skapa rutiner som är anpassade för den egna verksamheten. Branschriktlinjerna bedöms av Livsmedelsverket och när de anses uppfylla kraven betraktas de som nationella branschriktlinjer. Idag finns nationella riktlinjer från bland annat Svensk Dagligvaruhandel, Visitas branschriktlinjer för restaurang och Sveriges Bagare och Konditorer. Alla branschriktlinjer finns på Livsmedelsverkets hemsida.

All livsmedelsverksamhet ska registreras

Innan en ny livsmedelsverksamhet startas en anmälan om registrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. göras hos bygg- och miljönämnden, oavsett om det är en helt nyöppnad verksamhet eller om verksamheten tas över från någon annan. Anmälan ska göras senast två veckor innan verksamheten startas. En avgift tas ut för registreringen. Tänk på att kostnaden gäller själva registreringen, vilket innebär att du måste betala avgiften även om du sedan bestämmer dig för att inte starta verksamheten. Registrera därför bara när du är säker på att du kommer att starta din verksamhet.

Registrering av en verksamhet gäller för den som bedriver verksamheten och kan inte överlåtas till någon annan företagare.

Bygg- och miljöförvaltningen gör inte någon besiktning av livsmedelslokalen innan verksamheten startar utan det är upp till verksamhetsutövaren att se till att lokalen uppfyller kraven som ställs i livsmedelslagstiftningen. Kontakta gärna bygg- och miljöförvaltningen innan uppstart om du har några frågor och funderingar.

Vad händer om man inte registrerar sin livsmedelsverksamhet?

Om du startar en livsmedelsverksamhet utan att ha gjort en registrering bryter du mot lagen och du riskerar att bli åtalad.

Mobil livsmedelsverksamhet

Mobila livsmedelsverksamheter som till exempel matvagnar, fordon eller tält ska registreras i den kommun där den huvudsakliga verksamheten bedrivs. Registreringsbeslutet ska du därefter alltid tas med och kunna visas upp på plats vid kontroll i de kommuner dit verksamheten åker.

Skicka in en anmälan om livsmedelsregistrering till bygg- och miljönämnden senast två veckor innan du ska starta din verksamhet

Tänk på att det även kan krävas andra tillstånd för din mobila verksamhet som till exempel bygglov och tillstånd från polisen.

Egen dricksvattenbrunn för livsmedelsverksamhet/allmänheten

Om du har en livsmedelsanläggning som försörjs med dricksvatten från egen brunn, eller har en verksamhet som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, till exempel en golfklubb, ska även dricksvattenanläggningen registreras hos bygg-och miljönämnden. Är du osäker på om du behöver registrera din dricksvattenanläggning kontakta oss bygg- och miljöförvaltningen för mer information.

Kontrollavgift för livsmedelsföretagare

Årlig kontrollavgift

Du som har en registrerad livsmedelsverksamhet betalar en avgift varje år för bygg-och miljönämndens livsmedelskontroll. Avgiftens storlek speglar anläggningens kontrollbehov och bestäms genom riskklassning av verksamheten. Avgiften täcker till exempel tiden då vi förbereder besöket, tiden för besöket och tiden för att skriva rapporten efter besöket.

Du betalar din årsavgift i förväg för den kontroll som vi kommer att göra i din verksamhet. Avgiften ska betalas från och med det år då verksamheten startas. Mer information om avgifter och taxor hittar du här. Öppnas i nytt fönster.

Riskklassningen består av tre delar

Riskdelen handlar om vilka risker som finns i verksamheten. Ett bageri som bakar bröd innebär exempelvis en mindre risk än en restaurang som lagar maträtter från grunden. Storleken på verksamheten har också betydelse samt om du lagar mat till känsliga personer, som förskolebarn eller äldre människor. Ju större risker som finns i verksamheten desto större är behovet av kontroll. Riskklassen visas med en siffra från 1-8, där siffran 1 betyder högst risk. Läs mer på livsmedelsverkets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informationsdelen handlar om att kunderna ska få rätt information och inte bli lurade eller vilseledda. Om du gör egna etiketter eller om du själv utformar menyer och matsedlar krävs mer tid för att kontrollera hur du informerar dina kunder om livsmedel du serverar eller säljer. Då får du ett så kallat kontrolltidstillägg.

Erfarenhetsdelen innebär att bygg- och miljöförvaltningens erfarenheter från tidigare kontroller i din verksamhet, ska vägas in vid tilldelningen av kontrolltid. Utgångsläget, där verksamheter kontrolleras enligt det antal timmar som faller ut ur risk- och informationsdelarna, är erfarenhetsklass B. Om verksamheten har så bra hantering att frekvensen på kontrollen kan minskas placeras verksamheten i kategori A, vilket innebär färre kontrolltimmar och en lägre avgift. Bedömer vi däremot att verksamheten har så stora brister i sin hantering att kontrollen måste förstärkas, placeras den i kategori C, kontrolltimmarna blir då fler och avgiften högre. De flesta verksamheter har erfarenhetsklass B.

Hur räknar vi fram den årliga avgiften och vem ska betala den?

För att få fram din årliga avgift multiplicerar vi antalet kontrolltimmar med bygg- och miljönämndens grundavgift för livsmedelskontroll enligt den taxa som beslutats av kommunfullmäktige.

Avgift för extra offentlig kontroll

Extra offentlig kontroll är den livsmedelskontroll som miljöförvaltningen gör utöver det som ingår i den årliga avgiften. Det kan till exempel vara kontroll med anledning av klagomål, matförgiftningar eller när brister behöver följas upp. Vi tar betalt för den tid som har gått åt för oss att handlägga anmälningar och inspektera, samt eventuella kostnader för provtagning och analys av prover. Men du behöver inte betala för den tid vi lägger ner på att utreda obefogade klagomål på din verksamhet.

Om livsmedelsverksamheten ändras eller upphör

Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla förändringen till bygg-och miljöförvaltningen. Pdf, 146.9 kB. Förändringar i verksamheten kan innebära att riskklassningen ändras och då ändras även den årliga avgiften.

Exempel på förändringar som ska anmälas är:

 • ombyggnation
 • förändring av din hantering från exempelvis butik till pizzeria
 • förändring av sortiment och tillverkningssätt
 • förändring av till exempel antalet portioner du serverar
 • om du lägger ner din verksamhet eller lämnar över till någon annan person inom samma organisationsnummer.
 • En del förändringar gör att du måste registrera om livsmedelsverksamheten. Det gäller om du:
 • byter organisationsnummer
 • byter lokal
 • lämnar över verksamheten till någon annan, med annat organisationsnummer

Livsmedelslagstiftning

Livsmedelslagstiftningen finns till för att skydda konsumenterna och deras rätt att göra egna val när de handlar, hanterar och äter mat av olika slag. Den övergripande lagstiftningen är i stort sett likadan inom hela EU och gäller för all yrkesmässig hantering av livsmedel.

Som komplement till de EG-förordningar som lagstiftningen bygger på finns i Sverige flera nationella lagar, förordningar och föreskrifter.

Lagstiftningen gäller hela livsmedelskedjan från råvaror till färdiga livsmedel. Varje företag ska analysera vilka risker som finns i den egna verksamheten och som kan påverka livsmedlen. Livsmedelsföretagaren har hela ansvaret för att livsmedlen är säkra, rätt märkta och kan spåras bakåt och framåt i hanteringen. Livsmedels-kontrollen ska främst inrikta sig på företagens egenkontroll.

Länkar

Region Jönköping Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Västa Götalandsregionen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelslagstiftning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Livsmedelsverket- Branschriktlinjer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Information till små livsmedelsföretag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: