Översiktsplan och detaljplaner

Fysisk planering

Fysisk planering behandlar användningen av marken, vattnet och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala, estetiska och samhällsekonomiska aspekter. Utgångspunkten för planeringen är människors fysiska och sociala behov, samhällets hushållning med naturmiljöns resurser samt de kulturella och estetiska värdena i vår bebyggelsemiljö. Planeringsprojekten utförs på olika nivåer, alltifrån det lilla kvarteret och upp till både regional, nationell och till och med internationell nivå.

Samhällsplanering är ett brett begrepp som omfattar de flesta sektorer i samhället som till exempel skola, äldreomsorg, miljö, boende- och fritidsfrågor. Därför berör beslut om vår fysiska miljö de flesta av oss. Besluten innebär ofta stora och långsiktiga investeringar och tar också i anspråk våra gemensamma naturresurser. Alla mer betydande byggprojekt måste därför föregås av planläggning och noggranna överväganden. Olika intressen ska också ställas mot varandra och vägas samman.

Allmänt om kommunens planarbete

Planeringen styrs framförallt av plan- och bygglagen och sker genom den kommunövergripande översiktsplanen som kommunstyrelsen ansvarar för samt genom detaljplaneringen som bygg- och miljönämnden ansvarar för.

Det är kommunen och dina förtroendevalda som långsiktigt anger hur mark- och vattenområden ska användas samt hur bebyggelse och tätortsmiljöer planeras och utformas. 

För att du som bor i kommunen ska kunna påverka utformningen, ges möjlighet till detta genom samråd och granskning. När och var granskningen äger rum får du veta antingen i annons i dagstidningen, på kommunens webbplats eller om du är direkt berörd får du hem en skriftlig kallelse från kommunen. 

Du kan påverka och tycka till i planprocessen

Sidan uppdaterades senast: