Plankarta för Detaljplan, del av Åtterås 4:5 m.f. Trafikplats i Norra Smålandsstenar

Detaljplan för del av Åtterås 4:5 m.fl, Trafikplats I Norra smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Gislaveds kommun planerar utbyggnad av en ny huvudgata nordväst om Smålandsstenars tätort. Den aktuella vägen benämns Haghultsleden. Syftet med planen är att pröva och säkerställa placeringen av den nya Haghultsleden med anslutande gång- och cykelbana samt möjliggöra för anslutning av denna mot väg 26 på del av Åtterås 4:5 m.fl. i norra Smålandsstenar.

Samrådstiden för detaljplanen är 5 september – 31 oktober 2019

Under tiden finns planförslaget utställt på Torghuset i Smålandsstenar och i receptionen på kommunhuset i Gislaved.

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Torghuset, Smålandsstenar tisdag den 1 oktober 2019 kl. 18:30.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 31 oktober 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

BullerutredningPDF

Geoteknisk undersökningPDF


Sidan uppdaterades senast: 2019-12-16