Plankarta för detaljplan, Gullsippan i Gislaved

Detaljplan för kvarteret Gulsippan m.fl. inom  södergårdsområdet i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Avsikten med detaljplanen är att pröva markens lämplighet inom planområdet för förskole-, centrum- och parkeringsändamål. Planens syfte är att ändra markanvändningen inom aktuellt område på fastigheten Gislaved 1:27 och Gislaved 4:3 från allmän plats till kvartersmark skola, centrum och parkering.

Granskningstiden för detaljplanen är 19 december 2019 - 10 januari 2020.

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhusets entré i Gislaved samt på kommunens webbplats gislaved.se/detaljplaner

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:

Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved

kommunen@gislaved.se

Senast den 10 januari 2020 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF

PlankartaPDF

Utredningar

MarkradonmätningPDF

Sidan uppdaterades senast: 2019-12-16