Plankarta granskning för detaljplan, Öreryds skola i Öreryd

Detaljplan för Öreryd 4:7 m.fl, Öreryds skola I Öreryd

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med planen är att ändra markanvändningen på den del av befintlig detaljplan som är planlagd för allmänt ändamål. Planförslaget upprättas för att i detaljplan pröva om den kommunala marken som har använts för skoländamål ska kunna användas som kvartersmark för skola, bostäder, hotell, vandrarhem, m.m.

Granskningstiden för detaljplanen är 12 juni – 7 augusti 2019

Under tiden finns planförslaget utställt på biblioteket i Hestra och i kommunhusets entré i Gislaved.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

Senast den 7 augusti 2019 ska synpunkterna vara förvaltningen tillhanda.

Planhandlingar

PlanbeskrivningPDF
PlankartaPDF

Sidan uppdaterades senast: 2019-05-27