Plankarta detaljplan för Norra Hestra Kyrkobol 1:27 i Hestra

Detaljplan för fastigheten norra Hestra kyrkobol 1:27, Solliden, i Hestra

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är möjliggöra utveckling på fastigheten Norra Hestra Kyrkobol 1:27 som stärker tätortens centrumkaraktär. Ny detaljplan släcker ut industriändamålet och istället möjliggör ändamålen bostäder, centrum, handel, kontor, tillfällig vistelse och vuxenutbildning. Dessa ändamål anses mer lämpliga för området och bidrar till ett attraktivare centrum.

Samrådstiden för detaljplanen är 

20 december 2021 – 16 januari 2022

Under tiden finns planförslaget utställt i kommunhuset i Gislaved, biblioteket i Hestra samt på kommunens webbplats.

Eventuella synpunkter på förslaget ska skickas till:
Gislaveds kommun
Bygg- och miljöförvaltningen
332 80 Gislaved
eller kommunen@gislaved.se

För utbyte av information och synpunkter, inbjuder vi till ett samrådsmöte i Skjortfabriken den 11 januari 2022 kl. 18:30. 

Besöksadress: Terrassvägen 2, 335 71 Hestra

Senast den 16 januari 2022 ska synpunkterna vara kommunen tillhanda.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 2.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 390.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: