Plankarta Östra Kallset 1.70 m.fl

Plankarta Östra Kallset 1.70 m.fl

Detaljplan för Östra kallset 1:70 m.fl. i skeppshult

Detaljplaneförslag vid Skeppshults bruk.

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att möjliggöra utökning av industri och verksamhet i ett känsligt område vid Skeppshult bruk. Det känsliga området utgör del av en kulturhistorisk värdefull miljö vid Nissan. Planområdet omfattas delvis av strandskydd och av ett större markområde med grundvattentillgångar, känslig för föroreningar. Det förekommer även jordbruksmark och markföroreningar samt delar av området påverkas av översvämningar. Bostäder och elproduktionsanläggningar angränsar till planområdet.

Planförslaget innebär att ett 5,5 hektar stort område i Skeppshult, söder om Bruksgatan och öster om ån Nissan, blir planlagt. Med planen kan befintlig industritomt expandera i en kulturhistorisk miljö. Del av Boarpsvägen som finns inom planområdet läggs om och en ny korsningspunkt med Bruksgatan, i ett läge öster om nuvarande läge. En del skogs- och jordbruksmark kommer tas i anspråk för exploateringen och viss bebyggd mark kommer återställas som naturmark. Förslaget innebär en mer välordnad och säker trafikföring förbi industriverksamheten och genomförande av skyddsåtgärder på grund av kända störnings- och säkerhetsrisker. Strandskyddet föreslås upphävas inom föreslagen kvartersmark. Planförslaget avviker delvis från översiktsplanen.

Planförslaget har varit ute på samråd och kommer att skickas ut på granskning innan planen antas av kommunfullmäktige.

Planhandlingar under samrådet

Planbeskrivning Pdf, 5.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Information

För mer information eller frågor om planen kontakta kommunens kontaktcenter.

Sidan uppdaterades senast: