Upphävande av del av byggnadsplan för del av fastigheten Broaryd 1:2 i Broaryd

Planförslagets syfte och huvuddrag

Mark som kommunen vill avyttra är idag planlagd för järnvägsändamål, men enligt den fördjupade översiktsplanen för Broaryd är området inte längre aktuellt för järnvägsändamål och en del av byggnadsplanen BR2 ska upphävas. Upphävandet är en förutsättning för att ett markbyte och en lantmäteriförrättning ska kunna genomföras.

Upphävandet har vunnit laga kraft den 19 november 2014.

Planbeskrivning Pdf, 824.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 228.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: