Henja 10:13 "Bruksvillan park" i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av bostäder på fastigheten Henja 10:13. Byggnationen föreslås som två flerbostadshus i form av punkthus i sex våningar med totalt cirka 60 st bostadsrättslägenheter. Planen innehåller även möjligheten att tillskapa lokaler för vård, handel, service, kontor, restaurang, vandrarhem eller dylikt för den befintliga Bruksvillan.

I gällande plan är området avsatt för industri och kontor i två våningar och tillåter inte bostäder. Ny detaljplan måste därför upprättas. Detaljplanen innefattar också en strandremsa närmast Nissan som avsätts till parkmark där en strandpromenad föreslås.

Strandskydd saknas för området idag men inträder i samband med detaljplaneläggningen.Strandskyddet föreslås upphävas delvis inom planområdet. Upphävandet omfattar kvartersmarken för bostäder. Detaljplanen gör det också möjligt att uppföra en brygga vid Nissans strand.

Planen har vunnit laga kraft den 24 oktober 2014.

Planbeskrivning Pdf, 5.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 444.5 kB, öppnas i nytt fönster.


Sidan uppdaterades senast: