Plankarta Gisle området

Området Gisle, kvarteret Boken och del av fastigheten Gislaved 1:27 m. fl. i Gislaved

Planens syfte och huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att skapa en helhet av området Gisle, Gisle ska bli en mötesplats för alla. Detta förtydligas i utemiljön genom att visuellt och funktionellt knyta ihop aktiviteterna skola, Glashuset, biblioteket och de olika idrottsanläggningarna. Stråken i området ska förtydligas, bland annat genom sammanhängande torgytor, vistelsetråk, parkytor och gång- och cykelvägar. Kvalitéerna i grönskan skall förtydligas och kompletteras med ny och medvetet planerad grönska. Parkeringssituationen skall ses över och ges en mindre dominerande roll inom området. Även skyltning till, och inom, området måste förtydligas.

Området är beläget cirka 1 km söder om Gislaveds centrum och sträcker sig mellan Södra Storgatan i väst till Radhusvägen i öst, och från Gröna vägen i norr till Danska vägen i söder. Inom området finns flera utbildnings-, kultur- och fritidsaktiviteter. Områdets area är cirka 30 ha och marken ägs av Gislaveds kommun.

Planen har vunnit laga kraft den 26 oktober 2018.

Planhandlingar

Planbeskrivning Pdf, 12.3 MB, öppnas i nytt fönster.
Plankarta Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Underlag till planhandlingar

Utvecklingsplan Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.   
Planprogram Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: