Ölmestad 19:1 m.fl i Reftele - vid reftelerondellen

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att planlägga samt ändra befintlig markanvändningen på del av fastigheten Ölmestad 19:1 m.fl. i Reftele. Marken ligger i anslutning till cirkulationsplats vid väg 153. Delar av området är planlagd medan det inom vissa delar inte finns någon detaljplan. Marken norr om cirkulationsplatsen planläggs för handelsändamål medan marken söder om cirkulationsplatsen planläggs för nuvarande markanvändning som är odling - jordbruksmark.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 29 maj 2018.

Planbeskrivning Pdf, 4.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 746.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: