Del av Nygård 2:1 med flera i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte är att skapa förutsättningar att utöka Fållinge industriområde i Smålandsstenar.
Planområdet är beläget vid östra infarten till Smålandsstenar, mellan Fållinge industriområde och Värnamovägen (väg 153). Området är ca 12 ha stort och föreslås avsättas för trafikanknuten service och industri i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar. Detaljplanen har dessutom utökats med kontor och handel med skrymmande varor, (ej livsmedel). Stor vikt läggs på utformningen av bebyggelsen då den är en del i "porten" till Smålandsstenar från öster.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 11 januari 2012.

Genomförandetidens slut var 11 januari 2017.

Planbeskrivning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Plankarta Pdf, 3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: