Villstads-Haghult 1:160 "Weland" med flera fastigheter i Smålandsstenar

Planens syfte och huvuddrag

Huvudsyftet med detaljplanen är att förbättra tillfarten och logistikhanteringen för Weland AB. Detaljplanen syftar också till att pröva möjligheten att bygga till- och på kontorsdelen inom anläggningen samt på sikt eventuellt uppföra en fristående kontorsbyggnad.
Inom planområdet bedriver Weland AB tillverkning och bearbetning av stål och plåt.
Företaget befinner sig i en expansiv fas och har behov av en rationell hantering av såväl bearbetade produkter som inkommande material. Föreliggande förslag vill visa på hur området skall kunna disponeras på ett effektivt sätt.

Planförslaget visar på möjligheten av att stänga av del av Björkgatan för allmän biltrafik för att skapa denna rationella hantering av inkommande och utgående varortill industriområdet. Avsikten är att skapa ett logistiskt centrum för anläggningen i den östra delen av området som skall kunna fortleva även då fjärrtrafiken leds på nya vägar förbi samhället. Planförslaget har även som syfte att möjliggöra ett ökande behov av kontorslokaler inom området.

Detaljplanen har vunnit laga kraft den 26 juni 2012.

Länk till planbeskrivning Villstads- haghult Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Länk till plankarta Villstads- haghult Pdf, 850 kB, öppnas i nytt fönster.

Länk till utlåtande Pdf, 95.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterades senast: