Översiktsplan

Gislaveds kommuns översiktsplan

Gislaveds kommuns översiktsplan ÖP16 antogs 2016 och omfattar hela kommunens yta. Till den finns flera tillägg som gäller för olika avgränsade geografiska områden (fördjupningar) och ämnesområden (tematiska tillägg).

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen är en vision för kommunens framtida utveckling av mark och vatten och fungerar som vägledning för kommunens och andra myndigheters beslut. Planen är också ett instrument för dialogen mellan stat och kommun om riksintressenas innebörd och avgränsning.

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en gällande översiktsplan som omfattar hela kommunens yta och anger användningen av mark och vatten på lång sikt. Översiktsplanen kan också fördjupas för delar av kommunen, även kallat fördjupning av översiktsplanen (FÖP).

Översiktsplanen är inte bindande för myndigheter och enskilda men är betydelsefull eftersom att den ger en helhetsbild av den utveckling kommunen vill verka för. Översiktsplanen utgör ett viktigt beslutsunderlag inte bara vid kommunens planläggning och tillståndsprövning av till exempel bygglov, utan också när andra myndigheter ska fatta beslut i ärenden där miljöbalkens eller plan- och bygglagens bestämmelser ska tillämpas.

Aktualitet och kontinuerling planering

Eftersom översiktsplanen formulerar kommunens strategi för den fortsatta utvecklingen är det viktigt att den är aktuell och omarbetas i takt med att förutsättningarna inom kommunen förändras. Översiktsplanen ska därför ses över och aktualitetsförklaras under varje mandatperiod.

Sidan uppdaterades senast: