översiktsplan ÖP16

Översiktplanen för Gislaveds kommun antogs av kommunfullmäktige den 15 december 2016. Den finns i en digital interaktiv version och i nedladdningsbart pdf-format. Den digitala versionen har tagits fram i efterhand, men all information som var med vid antagandet finns samlad i den.

Aktualitetsförklaring av ÖP16

Den 27 februari 2020 beslutade kommunfullmäktige (Kf § 19) att ÖP16 är inaktuell i vissa delar. Under sammanträdet beslutades även att formuleringen "behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska användas" inte längre ska gälla.

Med anledning av att ÖP inte längre anses vara aktuell i alla delar gav kommunfullmäktige Kommunstyrelseförvaltningen i uppdrag att ta fram en ny kommunomfattande översiktsplan under nästa mandatperiod.

Översiktsplan ÖP16 gäller fram till dess att en ny översiktsplan blivit antagen av kommunfullmäktige och beslutet fått laga kraft.

Översiktplanen i digital interaktiv karta

I den interaktiva översiktsplanen kan du läsa texten tillsammans med zoombara kartor. Du kan välja att se på olika lager i kartorna och navigera mellan översiktsplanens olika delar. Du kan även kombinera översiktplanen med planeringsunderlag i form av kartor. Observera att ÖP16 fungerar bäst att öppna på vanlig datorskärm. Det fungerar även i surfplatta och mobiltelefon, men inte med lika bra resultat.

Översiktsplanen i pdf-format

Underlagshäften till översiktsplanen i pdf-format

Om ÖP16

Vi strävar efter en hållbar utveckling

Kommunomfattande översiktsplan ÖP16 har ett utvecklingsperspektiv och fokuserar på fem olika områden.

  • Rikt näringsliv
  • Bredare utbildningsmöjligheter
  • Utbyggd och förstärkt infrastruktur
  • Fler och attraktiva bostäder
  • Inkluderande samhälle. 

Planen strävar efter en hållbar utveckling. Detta innebär bland annat att ge förutsättningar för exploatering, bevara för att kunna visa upp och behålla livsmiljö för människor, djur och växter. För att detta ska kunnaske måste olika hänssynstagande ske vid planering, bygglovgivning och genomförande av olika åtgärder. Ett hållbart samhälle kräver kunskap, handlingskraft, uthållighet och samarbete.

Hållbarhetsbegreppet innebär att jobba utifrån ett helhetsperspektiv med ekologiska, sociala, kulturella och ekonomiska aspekter.

ÖP16 följer kommunens vision

Gislaveds kommuns översiktsplan är plattformen för kommunens strategiska arbete för att nå kommunens vision Pdf, 176.8 kB, öppnas i nytt fönster. till 2040.

De prioriterade områdena i visionen är:

  • Barns lärande
  • Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommmun
  • Företagsklimat och näringslivssamverkan

I Gislaveds kommun vision går att läsa:

  • Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.

Sidan uppdaterades senast: