Bilden visar två orter och en regnbåge.

Illustration: Vecteezy.com

Fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp

Just nu omarbetas samrådsförslaget rörande fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp. Revidering görs utifrån inkomna synpunkter från myndigheter, nämnder, bolag, grannkommuner samt invånarna.

Samrådsförslaget har funnits tillgänglig digitalt på kommunens hemsida, men också i pappersexemplar på kommunhusets reception samt i biblioteken i Gislaved och i Anderstorp mellan 7 mars-7 maj. Inbjudan till samråd har skett genom annonsering i Värnamo nyheter och Västboandan samt uppsättning av affischer med information om samrådet på offentliga platser såsom busshållplatser, kyrkor, bibliotek etc.

Gislaveds kommun har även genomfört drop-in träffar i Gislaveds kommunhus och Anderstorps Folkets hus.

Har du frågor gällande fördjupning av översiktsplanen för Gislaved och Anderstorp får du gärna kontakta oss via kommunens kontaktcenter, tel: 0371-810 00

Granskning

Efter samrådet gör vi revideringar i planförslaget med hänsyn till inkomna synpunkter. Planförslaget ställs sedan ut för granskning. Även då har du chans att lämna synpunkter.

Antagande

Sista steget i processen är antagande som är ett politiskt beslut i fullmäktige.

Läs mer om hur översiktplanprocessen fungerar

Bild över översiktsplanprocessen

Beskrivning av bilden ovan.

  1. Tidig dialog
  2. Planeringsunderlag tas fram
  3. Samråd (här är vi nu!)
  4. Revidering
  5. Granskning
  6. Mindre revideringar
  7. Antagande

Överklagan

En översiktsplan är inte juridiskt bindande (som en detaljplan) och därför kan inte själva innehållet i den överklagas. Överklagan kan enbart ske på formella grunder, det vill säga om översiktsplanen inte har tagits fram på ett lagenligt sätt.

Översiktsplaneprocessen regleras i plan- och bygglagen (PBL). Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: