Så kan du påverka planfrågor

Så kan du påverka i planfrågor

Kommunens planarbete ska väga samman och ta ställning till allmänna och enskilda intressen och är en demokratisk process som regleras i plan- och bygglagen. Du har möjlighet att påverka planarbetet både vid detaljplanering och vid översiktsplanering. Samråd och granskning är skeden i planprocessen när kommunen är skyldiga att ställa ut förslaget och ge möjlighet för berörda att lämna synpunkter. Vilka som är berörda kan vara begränsat när det handlar om en detaljplan medan en översiktplan berör alla som är intresserade.

Tyck till så tidigt som möjligt

Ju tidigare din synpunkt kommer in i planprocessen, desto mer har kommunen möjlighet att bearbeta planen med hänsyn till den inkomna synpunkten. Det går bra att lämna synpunkter muntligt vid till exempel samrådsmöten eller på telefon, men för att kunna överklaga en plan måste synpunkten skickas skriftligt till kommunen under de avsedda samråds- och granskningstiderna. Tiderna för samråd och granskning varar i ca 1-2 månader vardera och meddelas i ortstidningar, vanligtvis i Värnamo Nyheter och Västboandan, i sociala medier och på kommunens webbsida.

Du är alltid välkommen att lämna ett förslag eller en synpunkt till kommunen, oavsett om planarbete pågår, men det behandlas då som en vanlig inkommen handling.

Vid överklagan

Som berörd av en detaljplan och som under samråds- och/eller granskningstiden har lämnat in synpunkter men inte fått dessa tillgodosedda i planen, går det att överklaga kommunens antagandebeslut. Första instans som prövar en överklagan är Mark- och miljödomstolen. Därefter kan överklagan eventuellt prövas av Mark- och Miljööverdomstolen. Översiktplanen går endast att överklaga om inte planprocessen gått rätt till.

Sidan uppdaterades senast: