Nedtagning av träd

Nedtagning av träd

Träd - värdefulla och viktiga

Träd är värdefulla på många sätt. De utgör livsmiljö för både vanliga och ovanliga arter av fåglar, insekter, mossor, svampar och lavar. I kommunens ansvar för den byggda miljön ingår att skydda och utveckla biologisk mångfald i tätorter.

Träden i vår omgivning berättar också mycket om oss människor och om våra samhällen både förr och nu. I tätbebyggda områden har träden på kyrkogårdar, i parker och strövområden, längs gator och i privata trädgårdar en estetisk funktion och bidrar till en grönare utomhusmiljö. En grön närmiljö för vardagsrekreation och lek är mycket viktig för människors välbefinnande. Träden ger också skugga, absorberar regnvatten, motverkar erosion, renar luften från skadliga partiklar och dämpar buller.

Träden kan orsaka problem

Trots trädens alla förtjänster orsakar de ibland problem. De kan försvåra framkomligheten och utgöra hinder vid gräsklippning, snöröjning och sophämtning. Rötter kan växa in i avloppsledningar och förstöra gatubeläggningar. Nedfallande grenar och omkullblåsande träd utgör en säkerhetsrisk för människor och egendom.

Att bevara träd med höga natur- och kulturvärden och ta tillvara de fördelar som träden ger kräver därför samverkan mellan och hänsyn till olika intressen vid planering och skötsel av vår tätortsmiljö.

Nedtagning av träd

Det är inte tillåtet att ta ner träd på kommunens mark. Av ansvars- och säkerhetsskäl sköter kommunens personal all nedtagning av träd och röjning av sly, om inte ett avtal har tecknats. Skadade och sjuka träd beskärs eller avverkas så snart det är möjligt. Friska träd tas ned endast i undantagsfall.

Ser du ett skadat eller sjukt träd på kommunal mark som behöver beskäras eller tas ner, var vänlig gör en felanmälan till kommunen.

Har du önskemål om nedtagning av träd i närheten av din fastighet fyller du i blanketten för ansökan om nedtagning av träd.

Blankett

Sidan uppdaterades senast: 2020-06-17