Anderstorps stormosse, naturreservat

Nordväst om Anderstorp ligger ett av södra Sveriges största och mest värdefulla myrmarksområden - Anderstorps stormosse. Naturreservatet är nästan 2000 hektar stort och har ett rikt fågelliv med bland annat flera häckande vadarfåglar. På vissa myrholmar finns riktigt gammal barrskog och på mossen växer dvärgbjörk.

Under andra världskriget bröt man torv på mossen som avvattnades genom många diken. Under 2010-2015 pågick ett restaureringsprojekt som syftade till att återställa mossen till ett mer naturligt tillstånd. Inom ramen för projektet byggdes även anläggningar för besökare, såsom parkeringsplats och fågeltorn.

Från Henja by löper en grusad väg norrut, över mossen, fram till Ekenäs - en sträcka på ca 3,5 km. Vägen har rustats upp, delvis med hjälp av LONA-bidrag, och är avsedd för gång- och cykeltrafik. Mitt på mossen finns en rastplats intill vägen.  

Sidan uppdaterades senast: