Sandseboskogen, naturreservat

Sandseboskogen är ett tallskogsområde där flera ovanliga mossor och svampar trivs. I området har hittats arter som trivs i gamla tallskogar såsom dropptaggsvamp, jättemusseron och garnlav. De äldsta tallarna är ca 150 år gamla. I de fuktiga granskogarna förekommer kattfotslav, stor revmossa och vedtrappmossa. Tjäder, orre, skogssnäppa, enkelbeckasin och spillkråka är några av de fågelarter som har noterats. 

Naturreservatet bildades 2017 och är 113 hektar stort. Syftet med reservatet är att bevara de olika skogsmiljöerna med barrskog, mosse och bäckmiljöer och den biologiska mångfalden, särskilt svampar och skogsfågel, knuten till dessa naturtyper. Syftet är också att ge möjlighet till naturupplevelse och ett rörligt friluftsliv.

Sandseboskogen ligger söder om sjön Rakalven, öster om Stengårdhultasjön, i den nordöstra delen av kommunen.

Sidan uppdaterades senast: