Bild på ek i Broaryd

Trädinventering

Mellan 2011-2013 pågick en inventering av värdefulla träd i kommunen. Länsstyrelsen inventerade träd på landsbygden och kommunen inventerade i och kring tätorterna. Syftet med arbetet är att ta reda på var det finns värdefulla träd och hur de mår. Inventeringen innebär inte att träden blir skyddade men den insamlade informationen kommer att användas som underlag för samhällsplanering och för planering av skötsel av träd på kommunens mark. Ett annat syfte med inventeringen är att göra privata fastighetsägare uppmärksamma på sina värdefulla träd.

Informationsbrochyrer har gjort tätortsvis av matrialet som har inventerats.

Vad är värdefulla träd?

Inventeringen är en del av Naturvårdsverkets "Åtgärdsprogram för skyddsvärda träd i kulturlandskapet". Åtgärdsprogrammet syftar till att bevara hotade arter som är beroende av träd. Gamla och grova träd, träd med håligheter, hamlade träd, alléträd och döda träd är särskilt värdefulla för många insekter, fåglar, mossor, lavar och svampar.

Gamla träd har höga kulturvärden eftersom de vittnar om människans historiska påverkan på landskapet. I tätbebyggda områden fyller träd dessutom en viktig estetisk funktion och bidrar till en grönare utomhusmiljö.

Omkrets, skötselbehov och koordinater undersöks

Arbetet går bland annat ut på att mäta trädens omkrets, bedöma deras skötselbehov och notera deras koordinater. I de fall inventeraren behöver gå in på privat tomtmark kommer ägaren först att kontaktas. Under 2011 inventerades Gislaved och Anderstorp och under sommaren 2012 fortsatte inventeringen med Smålandsstenar, Skeppshult och Broaryd. 2013 blev tätortsinventeringen färdig i och med att Burseryd, Reftele och Hestra inventerades. Länsstyrelsens inventering av träd på landsbygden fortsatte under 2014.

Vad har vi hittat?

Sammanlagt har nästan 5 000 träd registrerats i och kring kommunens tätorter. Bland de inventerade träden finns 25 olika trädslag representerade. Läs mer om inventeringsresultatet i informationsbladen om respektive tätort. Alla träd som mätts in går att se på Artportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Sidan uppdaterades senast: