Gislaveds kommun logotyp

Regler för kommunens arkitekturpris

Belönar insatser för god arkitektur

§ 1 Gislaveds kommuns Arkitekturpris är avsett att belöna värdefulla insatser för god arkitektur samt öka kunskap och intresse bland kommunens invånare och byggherrar. Arkitekturpriset avser utmärkelse för en nybyggnad som representerar god arkitektur eller ett väl genomfört restaurerings- eller ombyggnadsprojekt där bearbetning och tillägg tillvaratar, utvecklar eller tillför arkitektoniska kvaliteter till en god helhet med bevarande av byggnadsverkets kulturhistoriska värde. Priset kan också tilldelas ett bidrag till en god samhälls- eller landskapsbild, park- och andra anläggningar som förskönar kommunen.

Vilka tilldelas

§ 2 Arkitekturpriset tilldelas endast nybyggnad, om- eller tillbyggnad, landskap samt byggnadsvård inom Gislaveds kommun.

§ 3 Endast projekt som byggts eller färdigställts inom en tvåårsperiod bakåt från det att förslag ska vara inkomna äger rätt att delta i bedömningen/tävlingen.

Priset

§ 4 Arkitekturpriset utgår i form av en plakett som fästes på byggnaden och diplom till
byggherren och/eller arkitekten. Om särskilda skäl föreligger kan priset delas mellan flera objekt. Normalt delas bara ett pris ut. Om arbetsgruppen och bygg- och miljönämnden finner det lämpligt kan hedersomnämnande lämnas till annat projekt än det som får Arkitekturpriset. Detta består i så fall endast av ett diplom.

§ 5 Arkitekturpriset beslutas om och utdelas av bygg- och miljönämnden. Pristagare föreslås av en arbetsgrupp som består av stadsarkitekt, kulturchef samt representant från
kommunstyrelsekontoret. Arbetsgruppen skall ha specialkunskap inom områdena arkitektur, kultur och formgivning och kan adjungera ytterligare personer i den mån det bedöms nödvändigt för bedömningen.

§ 6 Arkitekturpriset utdelas årligen, i samband med Kommunfullmäktiges sammanträde i
december. Minst en månad före förslagstidens utgång skall det Arkitekturpriset annonseras i lokal press och utlysas på kommunens webbplats.

§ 7 Vem som helst äger rätt att ge förslag på nomineringar till Arkitekturpriset. Efter granskning nominerar arbetsgruppen pristagare.

§ 8 Finner bygg- och miljönämnden under något år att det finns särskilda skäl kan man avstå från utdelning helt eller delvis.