Bild över Anderstorps centrum

centrumutveckling i ANDERStorp - från bro till bro

I Anderstorp pågår centrumutvecklingsprojektet Bro till Bro. Projektet kallas ”Bro till bro” då det berör området norr om Storgatan och mellan Brogatan och bron på Kvarngatan. I projektet har en vision för området tagits fram, som ska ligga till grund för framtida planeringsarbete. Samtidigt testar kommunen en saneringsmetod med växter i området som pekas ut som park i visonen.

Projektet "Bro till bro"

Under 2019-2020 genomförde kommunen ett visionsarbete för området mellan Storgatan och Anderstorpsån i centrala Anderstorp. Visionen kallas ”Bro till bro” och innebär en förtätning och förädling med i huvudsak bostäder och till en viss del lokaler för service och handel.

Unik metod för att sanera delar av området med hjälp av växter

Kommunen testar en innovativ, hållbar och kostnadseffektiv saneringsmetod, där området som visionen utpekar som ”park” ska saneras med hjälp av växter. Området är mellan vårdcentralen och Anderstorpsån.

Mellan 50 000-60 000 sticklingar planterades under våren 2021. Växterna planterades tätt för att maximera växternas förmåga att rena marken. Växterna ska vattnas, gödslas och ogräs ska rensas bort, 3-4 säsonger framåt. Efter att växterna når en önskad nivå ska de skördas. Provtagning och analys inom området ska ske varje år för att följa reningsprocessen.

Saneringsprojektet bedöms inte på något sätt påverka miljön eller människors hälsa.

Tidslinje för projektet

I slutet av mars 2019, bjöd kommunen in till en workshop och dialog i Folkets hus, workshopar med barn från Ekenskolan (årskurs 5) och Åsenskolan (årskurs 8) samt tog fram en digital enkät för att få input rörande området mellan Brogatan och Kvarngatan i Anderstorp.

Höst/vinter 2019, sammanställde kommunen synpunkterna och tog prover i området.

Sammanställning av dialoger Anderstorps centrum Pdf, 6.5 MB.

25 juni 2020, presenterade kommunen i Folkets hus i Anderstorp en vision som togs fram utifrån invånarnas perspektiv.

Höst/vinter 2020 genomförde kommunen en kartläggning av föroreningssituationen i området.

Under 2021 pågår ett pilotprojekt för att sanera av delar av området med hjälp av växter.

Sidan uppdaterades senast: