Bara naturlig försurning

Utsläpp i form av svaveldioxid, kväveoxider och ammoniak från transporter, energianläggningar, industri och jordbruk orsakar försurning. Den största delen av de försurande ämnen som faller ner över Sverige har förts hit med vindarna från andra länder och från internationell sjöfart. Skogsmarken kan även försuras genom själva skogsbruket. Försurningen har negativa effekter på växter och djur, främst i sjöar och vattendrag. Försurande ämnen gör att material vittrar snabbare och kan därför skada byggnader, statyer, rörledningar och fornlämningar. Också människans hälsa kan påverkas, till exempel av dricksvatten från försurade brunnar.

Nationellt miljömål – Bara naturlig försurning

"De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, arkeologiska föremål och hällristningar."

Når vi målet?

Både nationell och regionalt görs bedömningen att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade idag. Försurning är fortfarande ett stort miljöproblem. Utvecklingen i miljön är positiv men det tar lång tid för naturen att återhämta sig.

Vad krävs för att nå målet?

Internationellt arbete för minskade transporter är viktigt både för att begränsa klimatpåverkan och minska försurningen. Det behövs internationella avtal som begränsar svavelutsläppen även för sjöfarten. Nationellt behövs i första hand styrmedel som minskar skogsbrukets försurande påverkan. Under de senaste åren har skogsbrukets inverkan på försurningen ökat eftersom uttaget av biomassa har ökat. För att motverka detta behöver mer aska återföras till skogsmarken.

För att förhindra att försurningen slår ut växt- och djurlivet i vattendrag och sjöar kalkas ett flertal av dem. Kalkning är en sorts konstgjord andning och livsuppehållande för många arter. För att målet ska nås på sikt måste det sura nedfallet minska.

Mer information om kommunens naturvårdsarbete finns här Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: