Illustration av en brinnande sol

Begränsad klimatpåverkan

Klimatet har förändrats under de senaste 150 åren. Det är ökade halter av växthusgaser i atmosfären som bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar. Koldioxiden är den viktigaste växthusgasen eftersom det är den som vi släpper ut mest utav. Aktuell forskning visar att effekterna av de växthusgaser som redan har släppts ut innebär en ökning av medeltemperaturen på minst två grader.

Nationellt miljömål - Begränsad klimatpåverkan

"Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet kan uppnås."

Gislaveds kommuns mål

År 2050 ska all energi för uppvärmning och transporter inom Gislaveds kommun utgöras av 100 procent fossilbränslefri energi.

År 2020 ska utsläppen av koldioxid vara högst 2,5 ton per person i Gislaveds kommun.

Når vi målet?

Växthusgasutsläppen inom kommunen har sedan 1990 minskat med 12 procent. Detta är dock en långt ifrån tillräcklig minskning för att vi ska klara av att nå det nationella målet. Transporterna är den sektor i kommunen som står för den största mängden utsläpp av växthusgaser och är därmed även det största hindret för att vi ska nå målen. Kommunens invånare kör väldigt mycket bil. Både körsträckan och bränsleförbrukningen för kommunen ligger över genomsnittet för länet och för riket. Kommunen ligger på samma nivå som flera kommuner i Norrland.

Uppvärmning med olja har haft en nedåtgående trend sedan 2002, vilket till stor del beror på en ökad användning av olika typer av förnyelsebar uppvärmning av villor och flerbostadshus.

Vad krävs för att nå målet?

En förutsättning för att nå det nationella målet är framför allt en högre ambitionsnivå över lag samt att det genomförs kraftfulla internationella åtaganden. För att minska utsläppen av växthusgaser behövs satsningar bland annat inom bostadssektorn vad gäller energiförbrukningen, en förändrad konsumtion av varor och tjänster på individnivå samt en förändring inom transportsektorn.

För Gislaveds kommun är det framför allt satsningar inom transportsektorn som behövs. Vi behöver en energieffektivisering av de fordon som används samt en övergång till förnyelsebara bränslen. Men vi behöver även arbeta för att få ett mer transportsnålt samhälle samt en minskning av bilanvändningen.

Sidan uppdaterades senast: