Ett rikt djur- och växtliv

Biologisk mångfald är gener, arter och deras samverkan samt vad de gör till nytta för ekosystemen som att rena vatten och luft, binda jorden och pollinera våra grödor. Biologisk mångfald utgörs av den mosaik av naturtyper och livsmiljöer som finns i landskapet – odlad mark, vattendrag och sjöar, våtmarker, skogar och fjäll. Sverige har åtagit sig att både bevara och nyttja den biologiska mångfalden på ett hållbart sätt, i enlighet med FN:s konvention för biologisk mångfald.

Nationellt miljömål - Ett rikt växt- och djurliv

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd."

Når vi målet?

På nationell och regional nivå görs bedömningen att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade. Miljötillståndet utvecklas negativt. Bland annat minskar antalet häckande fåglar i odlingslandskapet medan antalet nyuppförda byggnader intill sjöar och vattendrag ökar.

Det saknas underlag för att kunna göra en bedömning av måluppfyllelsen på lokal nivå men det finns ingen anledning att tro att utvecklingen i Gislaveds kommun skiljer sig från den i övriga landet.

Vad krävs för att nå målet?

En stor insats krävs för att bevara den biologiska mångfalden och mycket arbete återstår innan målet kan nås. I detta ingår långsiktigt skydd och skötsel av värdefulla naturområden, åtgärdsprogram för hotade arter, kalkning, restaurering av livsmiljöer med mera. Stöd till markägare i form av ekonomiska bidrag och rådgivning är ett sätt att uppnå bättre naturvårdshänsyn inom jord- och skogsbruket. Lagstiftning är också ett viktigt instrument för att nå målet.

Mer kunskap krävs för att vi ska veta vilka åtgärder som måste genomföras och olika aktörer måste samverka och arbeta utifrån en helhetssyn på landskapet.

Sidan uppdaterades senast: