Ett rikt odlingslandskap

Odlingslandskapet innehåller en stor del av vår flora och fauna. Främst finns arterna i slåtter- och betesmarker men även i till exempel vägrenar och våtmarker. Många av dessa livsmiljöer har också ett kulturhistoriskt värde. Natur- och kulturvärdena i dagens odlingslandskap är nämligen resultatet av att människan har brukat jorden under flera tusen år. I dag hotas dessa värden av den ökade specialiseringen och nedläggningen av jordbruk.

Nationellt miljömål - Ett rikt odlingslandskap

"Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks."

Når vi målet?

Bedömningen på nationell och regional nivå är att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade. I landet som helhet syns en negativ utveckling men det går inte att se en tydlig trend i Jönköpings län.

Vad krävs för att nå målet?

Fler insatser behövs för att bevara den biologiska mångfalden och de kulturhistoriska värdena som är knutna till jordbrukslandskapet. Information till markägare är en viktig åtgärd.

För att vi även framöver ska ha ett aktivt jordbruk behöver lönsamheten för lantbrukarna öka – bland annat för att underlätta generationsväxlingen i jordbruksföretagen. Hur jordbruksstöden utformas har en avgörande betydelse för om vi kommer att nå målet om ett rikt odlingslandskap.

Sidan uppdaterades senast: