Frisk luft

Luftföroreningar påverkar människors hälsa på många sätt. De luftföroreningar som är skadligast är inandningsbara partiklar, ozon och vissa organiska kolväten. De lokala utsläppen kommer framför allt från vägtrafiken och från enskild uppvärmning med ved, men arbetsmaskiner så som gräsklippare, motorsågar och grävmaskiner bidrar också. Luftföroreningarna orsakar även materiella skador bland annat på byggnadskonstruktioner och föremål som är kulturhistoriskt värdefulla, ozonet orsakar dessutom skador på skogens träd och jordbrukets grödor.

Nationellt miljömål - Frisk luft

"Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas."

Når vi målet?

Luftkvaliteten i länet har förbättrats de senaste 20 åren. Förbättringen har dessvärre avstannat under de senaste åren. Vid hårt trafikerade gator i tätorterna är miljökvalitetsmålet särskilt svårt att nå. Under år 2011 genomfördes mätningar av luftkvalitet på fyra olika håll i länet. De flesta överskridningarna av luftföroreningarna som sker, sker på hårt trafikerade gator. Målet bedöms inte möjligt att nås med i dag beslutade styrmedel och åtgärder före 2020. Trenden är neutral då det inte längre går att se en nedåtgående trend av halterna av de viktigaste luftföroreningarna.

I Gislaveds kommun har det än så länge inte gjorts några faktiska mätningar. Däremot har vi fått våra första modellberäkningar av mängden partiklar (PM10), kvävedioxid ( NO2) och bensen inom Gislaveds tätort. Av dessa tre föroreningar är det enbart PM10 som ligger i närheten av gränsvärdet och det är längs med Anderstorpsvägen.

Vad krävs för att nå målet?

Klimatpåverkande gaser och luftföroreningar har till stor del samma källor: trafik och energiproduktion. Andelen dieselbilar har ökat de senaste åren vilket bidrar till att chanserna att nå målet minskar. Detta på grund av att dieselbilar generellt sett har högre kväveoxidutsläpp än bilar med andra drivmedel. Arbetet med att minska transporterna samt att ställa om energiproduktionen till förnyelsebara alternativ pågår för fullt i kommunen. Utbyggnaden av fjärrvärmen är till exempel en del av detta arbete. En del av luftföroreningarna har sitt ursprung i andra länder, marknära ozon är det tydligaste exemplet på detta. Internationella avtal och överenskommelser är därför viktiga.

På Naturvårdsverkets webbplats finns mer information om luft Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: