God bebyggd miljö

Hur vi bor och lever påverkar miljön på många sätt. Till exempel har det betydelse hur bostäder värms upp och hur mycket avfall som produceras, liksom hur kulturvärden tas om hand och hur nya bostadsområden planeras och byggs. Samtidigt påverkar boendemiljön människors hälsa på olika sätt. Under de senaste 40 åren har tätorternas befolkning och yta ökat kraftigt. Tätorterna har expanderat i ytterområdena, och därmed har avstånden och behovet av transporter ökat. Många åtgärder görs för att förbättra och utveckla städer och andra boendemiljöer.

Nationellt miljömål - God bebyggd miljö

"Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas."

Når vi målen?

De områden inom målet som är särskilt svåra att nå gäller kulturvärden i den bebyggda miljön, trafikbuller, inomhusmiljö och avfall. I och med att stora problem fortfarande återstår bedöms målet inte möjligt att nå. Ett mått på god boendemiljö är hur nära människor har till livsmedelsaffär. Detta avstånd har ökat på senare år, särskilt för glesbygdsbefolkning. Negativt är också att hushållsavfallet ser ut att ha ökat och att en mindre andel går till materialåtervinning.

Vad krävs för att nå målet?

Gislaveds kommun har inte samma problem som större städer. Vi har till exempel en mycket bättre luftkvalitet, närhet till grönområden och mindre bullerstörningar. Vi har istället andra problem så som långa avstånd och en kollektivtrafik som på sina platser inte är helt utbyggd.

För att nå målet måste vi bygga långsiktigt hållbart. Kommuninvånarna måste kunna röra sig och ta sig fram med andra färdmedel än bilen. Det är viktigt att vi följer kommunens översiktsplan och bevarar grönytor, samtidigt som de bostäder och fastigheter som byggs är energieffektiva och byggda av hållbara material.En utmaning är även att se till att natur och kulturmiljöer blir mer lättillgängliga.

Sidan uppdaterades senast: