Grundvatten av god kvalité

Grundvattnet tjänar som dricksvatten för oss människor och påverkar miljön för växter och djur i ytvattnet. Grundvatten kan förorenas av bland annat bekämpningsmedel och vägsalt. I försurade områden kommer aluminium och tungmetaller ut i grundvattnet när ämnena löses ut från marken till följd av försurningen. Grusåsar och andra formationer i landskapet där det finns grundvatten måste skyddas från exploatering. För att skydda grundvattnet från föroreningar och exploatering kan så kallade skyddsområden inrättas.

Nationellt miljömål – Grundvatten av god kvalitet

"Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag."

Når vi målet?

I Jönköpings län bedöms målet vara nära att nås med de styrmedel som beslutas före år 2020. Generellt sett är kvaliteten och tillgången på grundvatten god med det finns problem med förorenat grundvatten på sina håll. Brist på underlag gör att det inte går att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön.

Vad krävs för att nå målet?

Vattenfrågorna uppmärksammas alltmer och fler åtgärder vidtas men informationen om grundvattnets betydelse behöver fortfarande utökas. Kunskapen om grundvattnets status behöver öka genom fler provtagningar och vi behöver veta mer om hur grundvattnet påverkar ytvattnet.

Det finns ett stort behov av att bilda nya och uppdatera befintliga vattenskyddsområden. Uttaget av naturgrus bör minska. Effektivare styrmedel behövs bland annat för att minska kväve- och bekämpningsmedelspåverkan och för att förbättra vattnet i enskilda brunnar. Förorenade områden behöver saneras.

Mer information om dricksvatten Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: