Ingen övergödning

Övergödning orsakas av för höga halter av kväve och fosfor i marken eller vattnet. Dessa näringsämnen hamnar i miljön till exempel genom nedfall från luften av kväveoxider från trafik och kraftverk. Andra källor till övergödning är ammoniak från jordbruket och fosfor i utsläpp från avloppsreningsverk och industrin. Ämnena förs i sin tur med vattendragen till sjöar och hav.

Problemen med övergödning är bland annat att växtligheten successivt förändras när kväve lagras upp i marken i skogar, ängs- och betesmarker. Arter som är anpassade till näringsfattiga miljöer trängs undan.

Nationellt miljömål - Ingen övergödning

"Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig användning av mark och vatten."

Når vi målet?

Bedömningen är att målet nationellt inte är möjligt att nå till år 2020 med i dag beslutade eller planerade styrmedel. Nationellt är miljötillståndet i hav, sjöar, vattendrag, grundvatten och landmiljöer i många fall fortfarande kraftigt påverkat av övergödande ämnen, men tillståndet i miljön går sakta åt rätt håll. Positiva förändringar av miljötillståndet har observerats, exempelvis i jordbrukslandskapet, vilket visar att åtgärder faktiskt ger resultat. För att minska utsläppen arbetar Länsstyrelsen med tillsyn och prövning av de kommunala avloppsreningsverken och kommunerna arbetar med att inventera enskilda avlopp.

Gislaveds kommun har i stort inte några direkta övergödningsproblem, dock har vi förhöjda halter av kvävenedfall. Det finns två områden i kommunen som uppvisar direkta övergödningseffekter. Det är Hestrasjön i Broaryd samt Lillån. För att minska övergödningen i Lillån drivs ett projekt vars syfte är att minska näringsläckagen ut i vattnet från avloppen och från lantbruken i området.

Vad krävs för att nå målet?

För att nå miljökvalitetsmålet krävs ökade insatser mot utsläppen och även insatser mot de övergödande ämnen som finns upplagrade i sediment i sjöar och hav. Merparten av det luftburna nedfallet av övergödande ämnen kommer från utlandet och från internationell sjöfart. Tre viktiga områden att jobba med för att komma till rätta med övergödningen är förbättrad fosforavskiljning i enskilda avlopp, bättre kväverening i kommunala avloppsreningsverk och anpassningar inom jordbruket avseende spridning av gödsel, markbearbetning, gödsellagring med mera.

Bra dränering och god markstruktur på åkrarna ger bra tillväxt på grödorna och därmed stort upptag av den gödsel som sprids. Havsmiljö- och vattenförvaltningsförordningen är viktiga redskap för att driva igenom krav på ytterligare åtgärder för att nå målet. Att ta fram normer för olika belastningar, är ett viktigt styrmedel för att nå miljökvalitetsmålet. Utöver insatser på nationell nivå är det nödvändigt med internationellt samarbete för att gemensamt minska utsläppen till både luft och vatten.

Sidan uppdaterades senast: