Levande sjöar och vattendrag

Sjöar och vattendrag är viktiga för den biologiska mångfalden. Även vi människor har nytta och nöje av dem; vi fiskar, åker båt, badar, utvinner dricksvatten och vattenkraft. I eller i närheten av vatten finns många fina och värdefulla kulturmiljöer, till exempel flottningslämningar och gamla kvarnar. Många växt- och djurarter är beroende av att vattendragen får flöda fritt och att vattenståndet kan variera naturligt. Detta kan komma i konflikt med vår önskan att bygga nära stranden eller reglera vattenflödet för kraftverkens behov.

Nationellt miljömål – Levande sjöar och vattendrag

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas."

Når vi målet?

Nationellt och regionalt görs bedömningen att det inte är möjligt att nå miljökvalitetsmålet till år 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade idag. Många av våra sjöar och vattendrag når ännu inte god ekologisk status. Det beror framförallt på fysiska förändringar i vattenmiljöerna, såsom dammar, kraftverk och utdikning. Vattenkraftverk är ofta vandringshinder för fiskar och ger en onaturlig vattenreglering som är skadlig för djur och växter. Inom skogsbruket leder oförsiktiga avverkningar till körskador och förstörda bäckar. I Jönköpings län har det under de senaste åren gjorts insatser som bedöms gynna miljötillståndet och utvecklingen bedöms därför som positiv.

Vad krävs för att nå målet?

Många befintliga vattenverksamheter, såsom vattenkraftverk, dammar och diken, är inte anpassade till dagens miljökrav. Förändrad lagstiftning och möjligheten att ompröva äldre vattenverksamheter och ställa större krav på verksamhetsutövare, även inom skogsbruket, är nödvändiga för att miljökvalitetsmålet ska kunna nås.

Långsiktig finansiering är en förutsättning för att bevara och utveckla både natur- och kulturmiljövärden genom bland annat restaureringsåtgärder. Stora resurser skulle krävas för att åtgärda problemen i alla vatten. Kalkning behövs även fortsättningsvis för att ekosystemen ska kunna upprätthållas i många av våra vattensystem. Arbetet med att minska utsläppen av näringsämnen från jordbruket, reningsverk och industrin behöver fortsätta.

Kunskaperna om naturvärden kopplade till vattenmiljöer är ganska god men det behövs mer kunskap om olika ekosystemtjänster och om de vattenanknutna kulturmiljöerna.

Sidan uppdaterades senast: