Levande skogar

Skogen har stora ekonomiska och miljömässiga värden. Många faktorer påverkar skogen, bland annat skogsbrukets metoder och hanteringen av värdefulla natur- och kulturvärden. Skogen påverkas också av klimatförändringar och luftföroreningar som kan försura marken eller fungera som gödselmedel. Vilda djurs betande på skogsträden är ett annat problem för både virkesproduktionen och den biologiska mångfalden i skogen.

Nationellt miljömål - Levande skogar

"Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas."

Når vi målet?

Bedömningen på nationell och regional nivå är att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade. Det går inte att se någon tydlig trend för utvecklingen i miljön. Det finns ingen anledning att tro att läget och utvecklingen i Gislaveds kommun skiljer sig från den i övriga landet.

Vad krävs för att nå målet?

Befintliga resurser och styrmedel är otillräckliga för att vända utvecklingen. Skogbrukets miljöhänsyn måste bli bättre för att minska negativ påverkan på kulturlämningar, mark och vatten och mer skog behöver skyddas.

Skogsägarnas frivilliga insatser är mycket viktiga och behöver uppmuntras genom bland annat information, rådgivning och olika former av stöd. Bra skogsbruksplaner är ett viktigt underlag som kan leda till ett mer miljöanpassat skogsbruk.

Det behövs mer kunskap om hur skogens ekosystem svarar på olika åtgärder och om hur klimatförändringarna kommer att påverka skogen.

Sidan uppdaterades senast: