Myllrande våtmarker

Ett stort antal växter och djur är beroende av våtmarker. 15 % av de hotade eller missgynnade arterna förekommer i denna naturtyp. Många av arterna hotas framför allt av förändringar i sina livsmiljöer. Sedan början av 1800-talet har mycket våtmark försvunnit genom torrläggning eller annan exploatering. Många olika typer av våtmarker behöver därför återställas och skötas utan att för den skull skada de arkeologiska lämningar som ofta finns i våtmarker.

Nationellt miljömål – Myllrande våtmarker

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden."

Når vi målet?

Bedömningen på nationell och regional nivå är att målet inte är möjligt att nå till år 2020 med de styrmedel som är beslutade eller planerade. I Jönköpings län ser man en negativ utveckling i miljön eftersom våtmarkerna påverkas negativt av igenväxning, utdikning och förändrade näringsförhållanden. Det finns ingen anledning att tro att läget eller utvecklingen i Gislaveds kommun skiljer sig från den i övriga landet.

Vad krävs för att nå målet?

Fler våtmarker behöver skötas genom bete eller slåtter eftersom utebliven hävd är ett problem för många arter som trivs på fuktiga och öppna våtmarker. Arbetet med att skydda våtmarkerna från exploatering måste skyndas på för att målet ska nås. Aktörer inom jord- och skogsbruk måste ta bättre hänsyn till våtmarkernas vid sin verksamhet. Det behövs en skärpning av reglerna för utdikning och ett enklare regelverk för restaurering av våtmarker.

Många bra styrmedel finns för att förbättra situationen men för att kunna nå målet behövs mer resurser. Arbetet med våtmarker kommer att påverkas av utformningen av EU:s nya landsbygdsprogram.

Mer information om kommunens naturvårdsarbete finns här Länk till annan webbplats.

Information om naturreservaten i Gislaveds kommun Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterades senast: